نقشه 1:250000زمین شناسی گناباد نقشه با مقیاس 1:250000 منطقه گناباد همراه با راهنما و آبراهه ها