مقاله در مورد امواج الکترومغناطیسی در این مقاله مباحث زیر بررسی شده اند: امواج الکترومغناطیسی، دید کلی، تعریف فیزیک امواج الکترومغناطیسی، گستره فیزیک امواج الکترومغناطیس، یکاهای معروف فیزیک امواج الکترومغناطیسی ، طیف نمایی و فیزیک امواج الکترومغناطیسی ، کاربرد های فیزیک امواج الکترومغناطیسی ، طيف نمايي و امواج الکترومغناطيسي ، کاربرد هاي امواج الکترومغناطيسي ، اشعه مادون قرمز ، تابش خورشید و زمین و ... این مقاله شامل 24 صفحه می باشد و به دو فرمت Word و PDF موجود است.