نقشه های زمین شناسی 1:100,000 خوی نوع نقشه : زمين شناسىنوع دسته بندى : 1:100000نام استان :: آذربايجان غربىمجرى: سازمان زمين شناسىوضعيت : تهيه شدهطول جغرافيايى: از 44.3deg; تا 45deg;عرض جغرافيايى: از 38.5deg; تا 39deg;تهيه كنندگان: امینی ، رادفر، خلعتبری، بحرودی ، امامی، بهره مندشماره نقشه: 4767عناصر و داده هاي موجود در نقشه: گسل عسگرآباد، راندگی ابولفضل، گسل زاغه، کوه آورین Kuh e Avrinعنوان: خوى