نقشه زمین شناسی دماوند(1:100000) نوع دسته بندى : 1:100000نام استان :: تهرانمجرى: سازمان زمين شناسىوضعیت : تهيه شدهطول جغرافیایى: از 52deg; تا 52.3deg;عرض جغرافیایى: از 35.5deg; تا 36deg;تهیه کنندگان: Allenbakh,Steiger، اميني، خلعتبري، امامي، باباخانيشماره نقشه: 6461عناصر و داده های موجود در نقشه: دماوند،گسل راندگى دهنار- مشا، کوه ميان رودعنوان: دماوندفرمت:pdf