ریسک و بازده مقاله با عنوان ریسک و بازده در فرمت ورد در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: ریسک وبازده ریسک انواع مختلفی دارند که عبارتند از ریسک سیستماتیک مخاطره غیر سیستماتیک ریسک (مخاطره) انواع ریسک ریسک بازار ریسک خاص ریسک و بازده نرخ بدون ریسک پاداش ریسک بازده مخاطره اصلاح شده کاهش ریسک ریسک خاص ریسک بازار ریسک و بازده ریسک نرخ بهره ریسک کیفیت بستانکاری ابعاد پنجگانه ظرفیت ریسک بعد اول: افق زمانی و نیازهای نقدینگی بعد دوم: گرایش به سمت ریسک بعد سوم: ارزش خالص بعد چهارم: درآمد ونرخ پس انداز بعد پنجم: دانش سرمایه گذاری دانش سرمایه گذار تا چه حد دارای اهمیت است؟ مشکلات سرمایه گذاران ارزیابی صحیح ریسک را نمی دانند تغییرات ظرفیت ریسک در طی زمان راه حلها بررسی ظرفیت ریسک