اندروید 7 نوقا برای g935ffd اندروید 7 نوقا برای g935ffdاندروید 7 نوقا برای g935ffdاندروید 7 نوقا برای g935ffd