مسابقه شماره یک رفیق باهوش مسابقه شماره یک رفیق باهوش شامل صدها جدول منطقی و فکری مانند سودوکو کیدوکو ناویاب کاکورو نونوگرام مارپیچ همراه با ده ها جایزه نقدی حتما شماره موبایل خود را موقع خرید وارد کنید