بسته ی آزمون های شماره 1 پایه دوم دبستان این بسته شامل 4 فایل قابل ویرایش آزمون های پایه دوم دبستان می باشد. درس های ریاضی ( فصل 2 کتاب ریاضی دوم دبستان) علوم (فصل 1 تا 3 کتاب علوم دوم دبستان) فارسی ( درس های 1 تا 3) و ( 3 و 4)کتاب دوم دبستان