منابع بسیار خوب برای قبولی در آزمون وکالت و قضاوت و کارشناسی ارشد رشته حقوق داوطلبانی که در آزمون وکالت چندین بار شرکت کرده و قبول نشده اند در این بسته آموزشی سعی شده بهترین منابع از اساتید و کتابهای لازم برای قبولی در وکالت و قضاوت و کارشناسی ارشد رشته حقوق تهیه شده