ارائه پیشنهاد و گزارش برای فرم ارزشیابی معلمان و فرهنگیان(مخصوص مدیران و معاونین) این بسته شامل دو پیشنهاد و یک مقاله و یک گزارش می باشد که مختص مدیران و معاونین مدارس و دفتر دارها می باشد گزارشی از شرح وظايف و مسئوليتهاي معاون مدارس : چالشها و امیدها در معاونت اجرایی مدارس شاداب سازی ظاهری در مدارس ارائه پیشنهاد با موضوع راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع مسائل و مشکلات انضباطی در مدارس