گزارش کار مقاومت مصالح در این فایل گزارش کارهای کمانش ، سختی سنجی ، خمش ،پیچش و کشش مقاومت مصالح آورده شده است