سه پیشنهاد برای فرم ارزشیابی جدید معلمان همکاران عزیز پیشنهاد با تایید رئیس مدرسه و شورای مدرسه میتوانند در بند همایشها و گزارشات برای هر مورد 2 امتیاز لحاظ گردد یعنی با سه پیشنهاد 5امتیاز از این بند را صاحب بشید. نظافت موزائیک بوسیله آب گرم در مدارس ! جهت بهبود وضع بهداشت دانش آموزان تشکیل کلاس های آموزش خانواده تعیین راهکارهای پیشنهادی برای نظم و نظافت مدرسه