دو پیشنهاد و یک مقاله برای فرم ارزشیابی معلمان مقطع ابتدایی همکاران عزیز پیشنهاد با تایید رئیس مدرسه و شورای مدرسه میتوانند در بند همایشها و گزارشات برای هر مورد 2 امتیاز لحاظ گردد یعنی با دو پیشنهاد 4امتیاز و یک گزارش 2 امتیاز و در مجموع 6 امتیاز از این بند را صاحب بشید. مقاله با موضوع : اختلال یادگیری را با کند ذهنی اشتباه نگیریم پیشنهاداتی با موضوع : فنون تدریس برای دبیران آموزشگاه