پیشنهاد و گزارش برای فرم ارزشیابی معلمان و فرهنگیان(مخصوص معاون اجرایی و دفتر داران) همکاران عزیز گزارش و مقاله ها با تایید رئیس مدرسه و شورای مدرسه میتوانند در بند همایشها و گزارشات برای هر مورد 2 امتیاز و برای هر پیشنهاد 3 لحاظ گردد یعنی با دو مقاله و یک پیشنهاد 7امتیاز از این بند را صاحب بشید. موضوع : پژوهش در مورد اینکه چگونه معاون اجرایی موفقی باشیم موضوع : مقاله در مورد نحوه ی تهیه و پلمپ دفاتر امتحانات چگونه از بچه ها انتقاد كنيم كه منفور نشويم: