علل مدفوع خواری و گنده خواری در سگ ها و راه های جلوگیری از آنها .... ulli کوپروفاژی یا مدفوع خواری یک امر عمدی است ......lili علائم بیماری در سگ ها که هرگز نباید نادیده بگیریدlili بیماری گنده خواری(پیکا) lili بررسی اختلال پرنوشی و علل آن liul