نمونه سوالات پیشنهادي درس فیزیولوژي کودك – دکتر قلی پور نمونه سوالات پیشنهادي درس فیزیولوژي کودك که مدرس و استاد این درس دکتر قلی پور می باشند به پیوست قرار داده شده است این نمونه سوالات مختص دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی کاربردی، فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی می باشد که به جای مطالعه کتاب 660 صفحه ای فقط با مطالعه این نمونه سوالات می توانید براحتی نمره مطلوب خود را بگیرید.