بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود پروژه طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها

دانلود پروژه طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها


دانلود پروژه طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها در طراحي بدنه ايرشيپ ها و زير دريائي ها نكات زيادي مورد توجه قرار مي گيرد كه مهمترين آنها قدرت جلوبرندگي است كه به مقدار زيادي بستگي به درگ اصطكاكي روي بدنه ايرشيپ دارد و 32 درگ كل را شامل مي شود. كاهش كوچكي در اين درگ باعث صرفه جويي قابل توجهي در سوخت مي شود و يا مي تواند باعث افزايش ظرفيت حمل و ابعاد ايرشيپ شود. اولين بهينه سازي عددي شكل، توسط پارسنز 1 انجام شده است. روش محاسبه در قالب يك پنل كد2 مي باشد كه با يك روش لايه مرزي كوپل شده است. زدان 3 يك توزيع محوري از چشمه و چاه را براي نشان دادن ميدان جريان اطراف يك جسم معرفي مي كند. قدرت (شدت) به صورت خطي روي هر المان طول توزيع مي شود. در روند محاسباتي آيروديناميكي ابتدا يك بدنه دوار با ماكزيمم قطر ثابت و نسبت فايننس 4 ثابت تعريف مي شود.پروفيل بدنه و توزيع سرعت جريان غير لزج توسط روشهاي غير مستقيم حل جريان پتانسيل بدست مي آيد. پروفيل اين بدنه بايد به گونه اي باشد كه در جريان يكنواخت موازي با محور بدنه، لايه مرزي دچار جدايش نشود. با اين قيد، درگ توسط تغيير در شكل پروفيل بدنه كاهش مي يابد. محدوديت در عدم جدايش لايه مرزي باعث حذف درگ فشاري مي شود و درگ كلي منحصر به نيروهاي ويسكوز در لايه مرزي مي شود. لايه مرزي به سه ناحيه آرام گذرا 5 و درهم تقسيم مي شود. براي محاسبه لايه مرزي آرام از متد توويتس6 استفاده شده كه بر اساس رابطۀ مومنتوم مي باشد. ناحيه گذرا در محاسبات به صورت يك نقطه در نظر گرفته مي شود كه در آن ضريب شكل به طور ناگهاني از آخرين مقدار در ناحيه آرام به اولين مقدار در ناحيه درهم تغيير مي كند. از آنجا كه محل گذر به عواملي مانند: زبري سطحي، سر و صدا، لرزش و غيره بستگي دارد كه كنترل آنها مشكل است در بيشتر تحقيقات اين ناحيه را به صورت دلخواه بين سه تا ده درصد طول بدنه در نظر مي گيرند. محاسبات لايه مرزي مغشوش بر اساس يك روش ساده انتگرالي معادله مومنتوم بنا شده است، كه توسط شينبروك 7 و سامنر 8 براي جريان با تقارن محوري بدست آمده است. از آنجا كه لايه مرزي مجاز به جدايش نيست درگ از نقصان مومنتوم در انتهاي لايه مرزي محاسبه مي شود. حل اين مسأله در ساخت اژدرها، زير دريائي ها و ايرشيپ ها مورد استفاده قرار مي گيرد. بعضي از اين گونه ها پروفيل بدنه را به صورت يك يا دو چند جمله اي از درجات مختلف نشان مي دهند و شامل پارامترهايي مانند شعاع در دماغه و انتهاي دم محل نسبي قطر ماكزيمم و شعاع طولي در آن نقطه و شيب دم هستند. بوسيله تغيير در بعضي يا همه اين پارامترها در شكلهاي مختلف درگ كاهش يافته است. ديگران سعي كرده اند كه مستقيما از كپي پروفيل بدنه ماهي هاي پرسرعت و پرندگان اين كار را دنبال كنند. نتيجه تمام اين تلاشها منجر به طبقه بندي بدنه هايي با درگ پايين شده است و گرچه از نظر شكل متفاوت هستند ولي ضريب درگهايي خيلي شبيه به هم دارند اين بدنه ها در شكل 1-1 آمده است. 1-1-1 مدل آيروديناميكي جريان اطراف بدنه ايرشيپ با زاويه حمله صفر را به كمك روش سوپر پوزيشن9 بر روي يك سري توزيع چشمه و چاه كه روي محور بدنه و بصورت المانهايي بطول و با توزيع شدتي كه توسط يك پاره خط مستقيم و روي المان قرار دارد تخمين مي زنيم. تابع جريان اين المان در نقطه i به شكل زير است: پروفيل بدنه از طريق مساوي قرار دادن تابع جريان برابر با صفر وحل آن برايدر تعداد مشخصي از نقاط با فاصله مساوي مثلا براي 20 المان بدست مي آيد شكل (1-2). خط محوري چشمه و چاه به 20 المان با طول مساوي و در نتيجه به 21 نقطه انتهايي تقسيم مي شودكه هر المان توزيع شدت خطي دارد (شكل1-3).با مشخص كردن شدت ها در 21 نقطه انتهايي توزيع شدت در همه جا تعريف شده است. پروفيل بدنه بوسيله ي تغيير در مقدار شدت اين 21 نقطه انتهايي تغيير مي كند. تركيبات جديدي از اين 21 شدت توليد مي شود كه در قالب تحقیق است. ضريب درگ با استفاده از محاسبات لايه مرزي در نزديك سطح بدنه بدست مي آيد كه محاسبات لايه مرزي آرام و درهم و همچنين ناحيه گذرا كه در اين تحقيق بررسي مي شود بطور مفصل در قسمتهاي بعدي شرح داده خواهد شد. اين بدنه جديد به عنوان مبنا قرار مي گيرد و مي تواند در يك پروسه ي تكاملي بهينه سازي شود تا به پروفيل با كمترين درگ دست يابيم.در چهل سال اخير سيستم هاي حل مسأله ي بهينه سازي كه بر اساس تكامل و وراثت بنا شده اند مورد توجه قرار گرفتند،استراتژي تكامل ريخنبرگ106 يكي از اين روش ها مي باشد.روش قدرتمند ديگري كه بر پايه تكنيك هاي هوش مصنوعي مي باشد و قابل استفاده در فضا هاي عملكرد بزرگ و توابع چند بعدي و چند وضعيتي (داراي چندين مي نيمم)و غير خطي مي باشد، روش الگوريتم ژنتيك11 است. فهرست مطالب: عنوان فهرست علائم فهرست جداول فهرست اشكال چكيده فصل اول مقدمه و مطالعات پيشين 1-1 مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته 1-1-1 مدل آيروديناميكي فصل دوم معادلات حاكم و روش حل عددي 2-1 مقدمه 2-2 محاسبات لايه مرزي 2-2-1 محاسبات لايه مرزي آرام 2-2-2 محاسبات ناحيه گذرا 2-2-3 محاسبات لايه مرزي درهم 2-2-4 روش محاسبه درگ 2-2-5 معيار جدايش فصل سوم الگوريتم و برنامه به همراه ورودي و خروجي های برنامه 3-1 روند محاسبه درگ 3-2 الگوريتم محاسبات لايه مرزي آرام 3-3 الگوريتم محاسبات ناحيه گذرا 3-4 الگوريتم محاسبات لايه مرزي درهم و ضريب درگ 3-5 برنامه كامپيوتري به زبان فرترن 3-6 ورودی و خروجی های برنامه برای پروفیل های بدنه شماره 1 تا 7 3-6-1 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 1 3-6-2 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 1 3-6-3 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 2 3-6-4 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 2 3-6-5 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 3 3-6-6 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 3 3-6-7 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 4 3-6-8 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 4 3-6-9 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 5 3-6-10 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 5 3-6-11 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 6 3-6-12 ورودي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 7 3-6-13 خروجي برنامه براي پروفيل بدنه شماره 6و7 فصل چهارم ارائه نتايج و بحث و مقايسه 4-1 مقدمه 4-2 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 1 4-3 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 2 4-4 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 3 4-5 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 4 4-6 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 5 4-7 نتايج و بحث براي پروفيل بدنه شماره 6و7 4-8 نمودارهاي مربوط به پروفيل بدنه شماره 1 4-9 نمودارهاي مربوط به پروفيل بدنه شماره 2 4-10 نمودارهاي مربوط به پروفيل بدنه شماره 3 4-11 نمودارهاي مربوط به پروفيل بدنه شماره 4 4-12 نمودارهاي مربوط به پروفيل بدنه شماره 5 4-13 مقايسه ضريب درگ فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات 5-1 نتيجه گيري 5-2 پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده فهرست مراجع شامل 111 صفحه فایل word قابل ویرایش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

فنی و مهندسی » مکانیک
برچسب ها : #


دانلود نمونه سوالات Backpack2 نمونه سوالات backpack 2 رایگان آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده آموزش ساخت کیسه بوکس ایستاده چگونه.میتوانیم باعث نوآوری کشورمان شویم چگونه.میتوانیم باعث نوآوری کشورمان شویم دانلود راهنمای سلوک حق شناس یک روز نامه دیواری درباره ی مهانی علایم رانندگی به عربی فارسی و انگلیسی تهیه کنید دانلود رایگان ریبوت sclu31 آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی دانلودکتاب ٧٠٧فرامرزی دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی اهداف و کاربردiso27001 دانلود پاورپوینت ابوعلی سینا دانلود پاورپوینت ابوریحان بیرونی طرح همیار معلم در مدارس دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی اهنگ بی کلام ثانیه ها اهنگ بی کلام ثانیه ها نمیاندگی سامسونگ لایه باز دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری عکس ترام که داردمسخره درس پنجم (رهبری در عصر غیبت)-پیام آسمان نهم پاورپوینت اموزش الگوریتم فاخته نمونه سوال connect 4 نمونه سوالات کانکت 4 دانلود فایل صوتی کانون زبان ایران race دانلود فایل صوتی کانون زبان ایران سطح race کاربرد عدد صحیح در روزمره دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی پاورپوینت درس خورشید پنهان دینی نهم آهنگ پایانی فیلم پنجاه کیلو آلبالو دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی دانلود کتاب .قصه هایی برای از بین بردن غصه ها.مسعود لعلی دانلود کتاب .قصه هایی برای از بین بردن غصه ها.مسعود لعلی دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی باکتری پروتئوس دانلود فیلمنامه درباره الی pdf آزمایش کانیزارو جلددوم رمان ازخیانت تاعشق دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی نظریات قطب رشد ppt دانلود کتاب آموزش رانندگی(ویژه متقاضیان گواهینامه پایه سوم) دانلود رایگان کتاب مبانی مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن دانلود بازی تفنگی برای کامپیوتر دانلود موزیک ویدیو عمرو دیاب el leila دانلود موزیک ویدیو عمرو دیاب el leila دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر یادگیری ترجمه دکتر سیف دانلود رایگان کتاب مقدمه ای بر یادگیری دکتر سیف فرشاد آزادی گل نازم فرشاد آزادی گل نازم فرشاد آزادی گل نازم فرشاد آزادی گل نازم گزارشکار نزول نقطه انجماد با استفاده از پتانسیل اسمزی با بحثو نتیجه دانلود آهنگ بی کلام ثانیه ها از امین بانی عیب یابی محافظ برق طرح درس باغ همیشه بهار سفر آب روی زمین هفتم دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری نمونه سوالات کانکت 2