در این پروژه نحوه ی طراحی یک سردخانه متناسب با اقلام نگهداری در آن بصورت کامل و همراه با جداول و نمودارها آورده شده است ...