مدل خودرو اسکانیا P410 مقیاس 1:1 نرم افزار: SolidWorks 2016 نوع طراحی: Surface مقیاس:1:1 محتویات پک دانلود: SCANIA.SLDPRT SCANIA.IGS SCANIA.STEP