نقشه و مدل آموزشی A35 14.78 نرم افزار: SolidWorks 2016نوع طراحی: Solid Designمحتویات پک دانلود: