مدل تایر و رینگ خودرو آموزشی Tire Rim Model, 7 Spokes Rim