آموزش نرم افزار کتیا در این فایل سعی شده است که نرم افزار کتیا را با روشی ساده در 9 کتاب جداگانه بصورت ساده و همراه با تصاویر آموزش داده شود