محاسبه مشتق و انتگرال توابع همراه با رسم منحنی آن را رسم نمایید . این نرم افزار یکی از بهترین نرم افزارهای مسایل ریاضی می باشد