مجموعه نرم افزارهای محاسباتی و مهندسی این بسته شامل 6 نرم افزار فوق العاده در زمینه های مختلف می باشد که این نرم افزارها کمک زیادی را می توانند به دانشجویان تمامی رشته و مدیران و مهندسان داشته باشند و راه حل مسایل سخت را برای شما بسیار آسان می نمایند