آشنایی با ولوها olli1liololli1.1liololli1.2liololli1.3liol olli2liolGate ، Globe و سوزنی ....................................................................................... olli2.1liololli2.2liololli2.2.1liololli2.2.2liol olli3liololli3.1liololli3.1.1liololli3.1.2liololli3.2liololli3.3liol olli4liolPinch و Check Valve .......................................................................... olli4.1liololli4.2liololli4.3liololli4.3.1liololli4.3.2liololli4.3.3liol olli5liolSafety Valves , Relief Valves ...................................................................................... olli5.1liololli5.2liololli5.3liol