بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی در 96 صفحه ورد .doc

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی در 96 صفحه ورد .doc


دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی در 96 صفحه ورد .doc دانلود رساله مسکونی در 96 صفحه ورد .doc مجتمع مسکونی عنوان : صفحه : چکیده :........................................................................................ 10 فصل اول:شناخت موضوع.................................................................... 11 طرح موضوع و اهمیت آن................................................................... 12 علت انتخاب موضوع........................................................................... 12 اهداف تحقیق............................................................................. 13 روش تحقیق............................................................................... 14 روان شناسی محیط هاي مسکونی....................................... 15 سکونتگاه چیست؟................................................................. 15 مسکن............................................................................................... 16 عوامل مؤثر بر مجموعه هاي مسکونی............................................ 17 فصل دوم :معرفی منطقه و سایت و اقلیم........................................ 18 اقلیم و تاثیر آن بر معماری............................................................... 19 ویژگی معماری بومی مناطق سرد....................................................... 22 انتخاب مصالح متناسب با اقلیم سرد.............................................. 23 جهت قرار گیری ساخمان در اقلیم سرد............................................. 26 موقعیت جغرافیایی شهر تبریز................................................. 29 وسعت شهرستان تبریز........................................................ 30 -شرایط حاکم بر سایت.................................................................... 32 میزندگی بارندگی........................................................................ 33 حرارت هوا................................................................................... 34 ارتفاعات منطقه و توپوگرافی.................................................. 34 باد :........................................................................................... 35 رطوبت :............................................................................... 38 تابش خورشید:............................................................................ 38 انتخاب جهت استقرار ساختمان.............................................. 39 تدابیر اقلیمی........................................................................... 40 فصل سوم:کلیات و بررسی پیشینه موضوع....................................... 41 معماری بومی.................................................................................. 42 خانه هاي شهري.................................................................... 42 بررسی شاخص هاي اصلی مسکن اجتماعی........................................ 43 تپولوژي سایت(گونه استقرار بلوك هاي مسکونی)....................................... 44 مساحت زمین............................................................................. 46 جمعیت و ترکیب آن.......................................................................... 46 ضریب اشتغال طبقه همکف.............................................................. 47 ضریب پارکینگ...................................................................... 47 فضاهاي واحد مسکونی................................................................... 48 بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی................................... 53 ارتباط سواره و پیاده در مجموعه هاي مسکونی................................ 53 سیستم حمل و نقل(سواره)............................................................. 54 سیستم عابر پیاده.............................................................................. 54 شیب ها و درجه بندي آنها........................................................... 55 انتخاب سایت............................................................................... 56 نمونه هاي داخلی و خارجی........................................................ 58 نمونه هاي داخلی....................................................................... 58 بررسی یک نمونه در شمال تهران............................................. 58 فصل چهارم مبانی فکري و نظري طرح:.............................................. 59 مبانی نظري طرح:.............................................................................. 60 ضوابط و مقررات حاکم بر مجتمع سازي................................................ 62 بررسی طرح مجموعه هاي مسکونی.................................................... 62 محل استقرار بنا.................................................................................... 63 ضوابط احداث بنا در جوار حیاطهاي جنوبی (در قطعات جنوبی)....................... 63 احداث بنا در جوار حیاطهاي شمالی (در قطعات شمالی)........................ 63 محل اشغال بنا و حیاط در دیگر انواع قطعات.................................... 64 حداقل فضاي باز............................................................ 66 ضوابط و مقررات عمومی............................................. 67 ضوابط مربوط به پارکینگ و تعداد آن...................................... 69 سایر ضوابط احداث بنا........................................................ 72 ضوابط کلی طراحی ساختمانهاي عمومی........................................ 76 تعریف:...................................................................... 76 مقیاس انسانی........................................................................ 81 سیست مهاي قفل کننده........................................................... 85 بررسی آثار کالبدي و فضایی مجموعه هاي مسکونی:................................... 88 دید و چشم انداز:................................................................. 88 پدیده اشراف :............................................................... 90 مقیاس ساختمان هاي بلند در ترکیب با مجموعه :................................. 91 تکرار اجزاء:....................................................................................... 92 اندازه اجزاء :.................................................................................. 93 فصل پنجمنقشه های مجموعه مجتمع مسکونی:.......................................... 94 نقشه های مجموعه مجتمع مسکونی :................................................... 95 چکیده : مسئله مورد بررسی مسکن به عنوان اولین جایگاه خانواده و مجموعه مسکونی برقرار کننده ارتباط مناسب بین سلولهاي مسکونی و دسته ي راحت تر به کاربري هاي مورد نیاز می باشد. از کسی پوشیده نیست که ایجاد مجموعه هاي مسکونی در کشوربدلیل رشد فرآینده جمعیت و مهاجرت به شهرها ضرورت خاصی پیدا است . مجموعه احداث شده از این دست ولو اینکه التیام بخش مشکل مسکن در شهرها هست درعمل داراي نقص ها و کاستی ها و ناهنجاریهاي عدیدهاي بوده و بجاي اینکه از معضلات و چالش هاي موجود در شهرها بکاهند خود نیز مزید بر علت شده و معضلات و تنگناهاي درون شهرها را دو چندانکرده اند . وضعیت بوجود آمده درحال حاضر فرصتی است که بتوان فعالیت ها را در محبت ایجاد مجموعه هاي مسکونی خود کفا در رابطه با طبیعت به طریقی هدایت نمود که این مجموعه ها در حین برخورداري از کلیه ابزارهاو امکانات رفاهی فرهنگی و آموزشی ، تفریحی و ... ارتباط عینی ساکنان رابا یکدیگر و با محیط طبیعی تقویت نماید فصل اول: شناخت موضوع طرح موضوع و اهمیت آن ایجاد مجموعه هاي مسکونی در شهرهاي کنونی بدلیل رشد بی رویه جمعیت و رشد فراینده مهاجرت به شهرها یک ضرورت امکان ناپذیر می باشد که امروزه به ضعیفترین و نارساترین شیوه ممکن در شهرهاي ما در حال احداث می باشد آثار و پیامدهاي ایجاد و توسعه چنین مجموعه هایی بر پیکره و کالبد شهر امري اجتناب ناپذیر است. که جنبه هاي سوء آن بتدریج در شهرهاي ما رو به فزونی گذاشته است . و گریز از آن هزینه گرافی را طلب می کند. فضاهاي شهري دیگر جایی براي احداث مجموعه هاي مسکونی و اضافه جمعیت شهرها را نداردو بنابراین فعالیتهاي ساختمانی و ساخت و ساز به حومه شهرها و عرصه هاي طبیعی سرایت کرده است که این پدیده خود از یک سو باعث از بین رفتن و نابودي اکوسیستمهاي طبیعی و آلودگی زیست محیطی شده و از سوي دیگرباعث بزرگتر شدن و تورم بی قواره شهرها و تشدید ناهنجاریها و مشکلات آنها شده است. این شرایط بوجودآمده با تمامی چالشها، نارسانیها و آسیب هاي گوناگون وارده بر عرصه هاي زیستی شهرها فرصتی است که بتوان این فعالیتها را در قالب ایجادمجتمع هاي مسکونی خود کفا در رابطه با طبیعت سامان بخشید . تا این مجموعه ها بر پایه تفکرشناخت نیازها،تمایلات و احتیاجات مادي معنوي و فردي و اجتماعی ایجاد شده و به بهترین شکل ممکن جوابگوي آنها در همه ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي ، رفاهی و... باشند.و حتی الامکان عرصه هاي زیستی همجوار خود و هسته شهرمجاور خود را تحت الشعاع ملزومات و نیازهاي خود قرار ندهند. علت انتخاب موضوع نگرش به مقوله مسکن نه بعنوان سر پناه و محل سکونت بلکه بعنوان . مامنی که هر انسان ایجاد آرامش . انگیزه ، روحیه و نشاط می کند و در روح و روان او دگرگونی و تحول بوجودمی آورد یک امر اجتناب ناپذیر است و دستیابی به یک الگوي کامل ، پخته و کار آمد در بخش مسکن مسکن جمعی و مجموعه هاي مسکونی بصورت یک چالش چه در نگرش طراحاي، برنامه ریزان و مجروچه در روندزندگی استفاده کنندگان از این مجموعه ها وجود داشته است. و هنرمعماري نیز بعنوان تجسم بخش چنین فضایی بسزایی در دستیابی ، به الگوي مذکوردارد. و بخش اعضم مفروضات زمینه هاي فضاي مسکونی نظیر استانداردهاي فضا، نور ، رنگها ، دید و منظر و ... متاثر از فرآیند معماري می باشد که تاثیر این زمینه ها بر تمامی رفتارها و هنجارهاي ساکنان این مجموعه ها امکان ناپذیر است. مقوله مذکور نیز از دیرباز پیوسته ذهن مرابه کنکاش در جهت دستیابی به یک الگوي منسجم ، مناسب و کارآمد در رابطه با مسکن جمعی مشغول کرده بود. و لذا موضوع رساله خویش را به این مقوله اختصاص دادم و امیدوارم که با یاري خداوند متعال و مساعدت و همفکري اساتید بزرگوار و همت خویش بتوانم گامی بلند در این رابطه پردازم . اهدافی را که در این رساله دنبال می کند عبارتند از: ارائه یک الگوي کارآمد و مناسب در بخش مسکن جمعی نگرش به طبیعت بعنوان زیر ساخت و بستر طراحی و تلاش براي حفظ و تقویت آن در مجموعه به حداقل رساندن سطح اشتغال توده و به حداکثر رساندن سطح فضاي باز بمنظور تقویت و اشاعه تاثیرات طبیعت اهداف تحقیق اهداف زیربنایی که این پروژه سعی در تحقیق آن دارد عبارتنداز: دستیابی به یک الگوي کارآمد و مناسب در بخش مجموعه مسکونی در تناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران به عبارت شرایط ایران در عنوان هدف فوق براي معنی است که شرایط اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادي خاص حاکم بر کشور همواره در طی تحقیق مد نظر باشد و ازپیکري موضوعاتی که به تمامی خارج از شرایط سرزمین می باشد. خودداري می گردد نکته قابل توجه آنست که بخشی از برسیها و تحقیق هاتی که براي تجزیه و تحلیل پدیده در این تحقیق بکار رفته است غالباً داراي منابع تحقیقاتی خارجی بوده است ، این مسئله در مورد بررسی هاي کالبدي، زیست محیطی و حتی اقتصادي در خور توجیه نبوده ، زیرا موضوع در شرایط گوناگون یکسال عمل می کند و تفاوت قابل توجهی را در بر ندارد اما در مورد پدیده هاي اجتماعی ، فرهنگی و روانی قطعاً تفاوتهایی وجود دارد که تحقیقات در این زمینه کاملاً با شرایط عینی و ملموس اجتماعی ایران همسو می باشد. 2) طراحی ساخت حجمی یک نمونه مجموعه مسکونی به صورتی صحیح و کارآمد طبق اصول و شناخت بدست آمده فوق با توجه به اهداف تحقیق ، موضوع رساله شامل دو بخش نظري عملی خواهد بود. بخش نظري شامل شناخت بستر
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 8

فنی و مهندسی » معماری
برچسب ها : #

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز مدار محافظ یخچال دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالمتر داشته باشیم رایگان pdf کتاب ایین زندگی احمد حسین شریفی دانلود رایگان کتاب تشخیص های پرستاری ناندا سخنرانی صوتی شیخ یونس ترابی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی محمود جهان البوم ناخدا دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان کتاب القطره pdf خلاصه رمان آوینا دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی آهنک آرزوت کردم مهدى زاد جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت دانلود جف بدوح یلن رهنما دانلود فایل صوتی روانشناسی رشد منیژه کرباسی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد 1 منیژه کرباسی عیب یابی محافظ برق آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری حل مسایل کتاب کدل دانلود رایگان کتاب معلم viewpoint 2 تئوری کانیزارو دانلود ریمیکس آهنگ مست چشات از ابی با کیفیت 320 آهنگ قولیلی