فرم 3 بعدی مسکونی شماره 4به همراه نقشه ها باترسیم دقیق ، مقاطع فنی با نرم افزار رویت