بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود رساله مجتمع مسکونی در 190 صفحه ورد .doc

دانلود رساله مجتمع مسکونی در 190 صفحه ورد .doc


دانلود رساله مجتمع مسکونی در 190 صفحه ورد .doc دانلود رساله مجتمع مسکونی در 190 صفحه ورد .doc فهرست مطالب فصل اول شناخت موضوع: مقدمه...... طرح مسئله..... معماری ارگانیک.... سایت... فرضیاتسوالات... اهداف.... روش گرد آوری اطلاعات... ابزار گرد آوری اطلاعات...... فصل دوم ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و مقیاس شهری..... مسکن و ابعاد آن....... شاخص های کیفیت مسکن....... معماری پایدار..... شکل خانه، حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی ndash;فرهنگی (پایداری اجتماعی-فرهنگی)... هویت از نظر راپاپورت. باز کردن مبحث هویت.. پایداری زیست-محیطی........ پایداری اقتصادی...... سعی در ایجاد معماری پایدار با استفاده از تکنولوژی... مطالعه ی موردی در اقلیم سرد و خشک........ نمونه هایی از معماری که در آن به نوعی و تا اندازه ای پایداری رعایت شده است..... مجتمع هبیتات، موشه سفدی....... آپارتمانهای آردمور (Ardmor)، موشه سفدی.... آپارتمان کانچانجونگا(Kanchanjunga)، چارلزکورآ........ پروژه مسکونی اوین.......... مسکن مدرن. نمونه هایی از مسکن ارگانیک و مدرن.... ریشه یابی مشکلات مساکن امروزی............... نتیجه گیری از مباحث فصل مسکن معماری ارگانیک و مدرن........... لزوم پرداختن به فضای باز در مساکن امروزی....... احیای حیاط در آپارتمان های امروزی..... برسی فضای باز در آپارتمان های امروزی........ فصل سوم شناخت وضع موجود و آنالیز سایت ویژگی های اقلیم سرد..... ویژگی های معماری بومی مناطق سرد..... اهراف طراحی اقلیمی این اقلیم...... اقلیم تبریز... شناسایی کاربری های اطراف سایت...... شناسایی شبکه های ارتباطی اطراف سایت..... شناسایی آلودگی های صوتی اطراف سایت:........... بررسی عوامل اقلیمی موثر در طراحی سایت (جدول):.... آنالیز سایت (جدول)..... فصل چهارم ارائه ایده طراحی و برنامه فیزیکی طرح تعریف مسکن از دید سازمان آمار ایران....... عوامل موثر در برنامه فیزیکی............ تراکم.... حیاط.. پله فرار و آسانسور..... پخی.... پیش آمدگی ساختمانی در گذرها.......... پیش آمدگی، بالکن ها......... رعایت محدودیت ارتفاع.... پارکینگ.... عرصه های عمومی مجتمع های مسکونی........... اطول و ضوابط طراحی مجموعه.............. محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمع سازی ها............ حداقل فضای باز...... فاصله دو بلوک ساختمانی و سایر فضاهای باز و بازشو........ انواع اشکال عقب نشینی بنا........ ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی........ عرصه ی زندگی خصوصی و فردی........... عرصه ی پذیرایی و مراسم..... عرصه ی خدمات..... عرصه ی فضاهای باز......... آشنایی با فضاها و ابعاد فیزیکی فضاها.... ورودی.. راهرو.... آشپزخانه.... انواع طرح های اتاق نشیمن... غذاخوری.... اتاق خواب والدین.... فضای مخصوص کودکان.. مراکز بهداشتی... مسئله نور..... راهکارهای پیشنهادی راهبردها و راهکارهای طراحی در معماری امروزی با توجه به مزایای معماری مدرن و با توجه به الگوهای سنتی... سیر تکمیلی موارد فوق الذکر در راستای رسیدن به هدف نهایی... رعایت نکات ذکر رفته برای پاسخگویی به اهداف کلی زیر. ضوابط و سرانه ها 1 (جدول)...... ضوابط و سرانه ها 2 (جدول).... فصل پنجم ارائه پیشنهادات و طرح نهایی ریشه یابی و جمع بندی.. ارائه آلترناتیوها با ذکر معایب و مزایای هر کدام. روند طراحی سایت و پلانها (تصویر).. ایده کلی طرح سایت (تصویر) ارائه نقشه....... ارائه پرسپکتیو(تصویر) . فهرست منابع. فصل اول شناخت موضوع مقدمه: بخش مسکن را می توان یکی از بخش های توسعه در یک جامعه دانست. از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، و از سوی دیگر بحث اشتغالزایی و ارتباط آن با بسیاری از بخش های دیگر، آن را در کانون توجهات عمومی و ابزاری مناسب در جهت تحقق سیاست های اقتصادی قرار داده است (عزیزی،1385 :2). از سویی دیگر بخاطر اهمیت وسئله و ارزش نهاد خانواده در اجتماع بایستی دقت لازم در فرآیند طراحی آن بکار گرفته شود، تا ضمن اینکه نیاز وسیع جامعه قشر جوان فراهم شود، به مسکن به عنوان عاملی تاثیر گذار در رفتارهای اجتماعی و اخلاقی و نیز تاثیر گذار در روابط خانوادگی نگریسته شود. طرح مسئله: توسعه پایدار: توسعه پایدار در حیطه ی معماری، به سه موضوع پایه ای اقتصاد (کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در آن) محیط زیست (کاهش آلودگی محیط زیست، طراحی بر اساس چرخه ی سوخت) و جنبه ی اجتماعی (فرهنگ و جنبه ی انسانی، طراحی انسانی) می نگرد (احمدی، 1389- خلیجی،1389 :97) اهمیت پایداری اجتماعی و فرهنگی طبق نمودار (Colantinio-2009) از دهه هشتاد به این طرف افزایش یافته است، طوری که شرایط ناپایدار اجتماعی در نهایت منجر به ناپایداری محیطی و اقتصادی می شود. هر بنایی بایستی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ساکنان و شرایط کالبدی طراحی شود (معماری پست مدرن) در همین رابطه، به عقیده ی آموس راپاپورت شکل خانه نتیجه ی نیروهای فیزیکی یا هر علت دیگر نیست بلکه نتیجه ی کستره ی عوامل اجتماعی و فرهنگی است. راپاپورت یکجانبه نگریهای جزم انگارانه که اقلیم، مصالح، تکنولوژی و اقتصاد را عامل توضیح فرم خانه می دانند رد کرده و آن ها را عامل تاثیر گذار بر فرم دانسته و نقش اساسی را در تعیین فرم خانه به عامل اجتماعی و فرهنگی می سپارد (معماریان، 1381- راپاپورت، 1381). دکتر پیرنیا با نگاه خاص فرهنگی-اجتماعی، پنج اصل مردم واری، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، نیارش و درونگرایی را به عنوان اصول معماری ایرانی مطرح کرد که این اصول هر 3 جنبه معماری پایدار (پایداری اجتماعی-فرهنگی، پایداری محیطی، پایداری اقتصادی) را شامل می شود (معماریان 1381). توسعه ی پایدار می تواند از بروز مسائلی همچون رواج بی عدالتی، پایین آمدن کیفیت زندگی انسان، آلودگی، تخریبمحیط زیست و ... جلوگیری کند. (پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی با هدف بقا و رشد اقتصادی، و پایداری زیست محیطی با هدف حفظ تعادل اکولوژیک و عدم تخریب محیط) (سفلایی،1388 ndash;فرشچی،1389 :12). پایداری در معماری سنتی ایران از دو دیدگاه کلان و خرد قابل برسی استکه به طور خلاصه و فهرست وار شامل موارد زیر است: ul style= text-align: justify; liنگاه کلان: مکان یابی، استخوان بندی، فشردگی و پراکندگی بافت، نحوه ی استقرار خیابانها و کوچه ها و نظم ارگانیک موجود در بافت است.liliنگاه خرد: جهت گیری، سطوح سبز، درونگرایی و برونگرایی، تجهیزات و سیستم های غیر فعال خورشیدی (بادگیر، آب انبار، یخچال، فرو رفتن در دل خاک، ظرفیت حرارتی مصالح و ...)، مواد و مصالح ساختمانی، بازیافت، فرم سقف ها، دیوارها، بازشوها و رنگ نام برد (فرشچی، 1389 :12). در همین رابطه خالی از لطف نیست که به تحقیقی در مورد عوامل پایداری اجتماعی از نظر ساکنین واقع در یک اقلیم سرد و خشک اشاره شود ndash;که بطور مفصل در ادامه خواهد آمد- که اهمیت مبحث فوق را می رساند: 1- عامل موثر اول: بازی پذیری اطفال در فضای باز و نیمه باز (حیاط) 2-عامل دوم: آسایش 3-عامل سوم: رضایت از فضاها 4-عامل چهارم: مشارکت و نظم اجتماعی 5-عامل پنجم: هویت (ضرغامی، 1389 :98) ، که ریشه ی تمام این عوامل را می توان در مبحث فوق ndash;نگاه کلان و خرد به پایداری در معماری سنتی) یافت.liulمعماری ارگانیک ul style= text-align: justify; liانسان ، طبیعت ، معماری = معماری ارگانیکlilililiمعماری ارگانیک یکی از شاخه های معماری که بیشتر در بین معماران ایرانی به معماری پویا ( طبیعت گرا ) معروف هست و در ایران نیز نمونه های زیادی از این آثار از جمله بنای ارگ بم وجود داره. بیشتر دانشجویان معماری ( البته بیشتر دانشجویان ارشد به بالا) هم برای پروژه های معماری خود این نوع سبک رو برای کارهاشون انتخاب می کنن تا آثار متنوعی رو بوجود بیارن. اینم بگم که معروف ترین معمار این سبک فرانک لوید رایت هستش. منم واسه اینکه شما رو از این حیث تنها نذارم یک مجموعه ای رو به صورت پاورپوینت واستون آماده کردم تا بیشتر این نوع معماری رو درک کنید و این فایل بدرد پروژهای دانشجویی تون هم می خوره. از جمله بخش های پروژه معماری ارگانیک می تونم به موارد زیر اشاره کنم : 1- مفهموم معماری ارگانیکlili2ndash; معماران برجسته معماری ارگانیک ( همراه با نمونه کارها )lili3- تاریخچه معماری ارگانیکlili- آثار برجسته معماری ارگانیکliul5- مبانی نظری معماری ارگانیک ul style= text-align: justify; liاز معماری رحم تا گور- که انسان زندگی خود را آغاز و به پایان می برد- پیوسته خود را در فضاهای مختلف می یابد؛ اما کمتر فضایی- که در طول زندگی، انسان را در خود جای می دهد- ویژگی های کالبدی معماری اول و آخر انسان را دارا می باشد. بخش اعظم عمر ما، در فضاهای مختف بناها سپری می شود که به کمک ساختارها و جداره ها شکل گرفته اند. این فضاها، محیطی را ایجاد می کنند که بسیاری از فعالیت های ما در آن صورت می گیرد. در این کاوش بر آن بوده ایم تا کلیت فضای معماری را مورد بحث قرار دهیم؛ چرا که فضا نخستین عنصر مورد استفاده ی معمارو طراح می باشد.lilililiمعماری ارگانیک Organic Architecturelilililiفلسفه ی طراحی معمارانه مربوط به اوایل قرن بیستم که بیان می دارد یک بنا باید ساختارو پلانی داشته باشد که نیازهای کارکردی آن با محیط طبیعی اش هم ساز باشد و فرم یک وضوح عقلانی و کلیتی یک پارچه به خود بگیرد. شکل ها یا فرم ها در چنین حالتی اغلب خطوط طراحی نا منظمی هستند و یه نظر می رسد به فرم های موجود در طبیعت شبیه می باشند {معماری اندام وار یا اندامین معادل های فارسی آن هستند.}lilililiارگانیکOrganic lili {مشخصه ی} مربوط به اشکال و فرم های دارای خطوط کناره نما (contours) ی نامنظم، کهبهنظر می رسد به خطوط کناره نمای گیاهان یا حیوانات زنده شباهت دارند.{اندامین ,می تواند معادلفارسی آن باشد.}lilililiفضاlililiulفضا ، نخستین عنصر مورد استفاده ی طراح و رکن اصلی طراحی داخلی است. ما نه تنها در این فضا حرکت می کنیم ؛ بلکه در آن شکل ها را می بینیم؛ صداها را می شنویم ؛ نسیم ملایم و گرمای خورشید را احساس می کنیم و رایحه ی گل ها را استشمام می کنیم. فضا ، ویژگی های لذت بخش و زیبای چنین عناصری را از پیرامون خود می گیرد. فضا همچون سنگ و چوب ، یک ماده ی اصلی است ، اما بی شکل و نامتراکم. فضای لایتناهی تعریف نشده است ؛ با این حال ،هنگامی که عنصری در حوزه ی آن قرار بگیرد ، روابط چندگانه ای - هم بین فضا و عناصر و هم
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 8

فنی و مهندسی » معماری
برچسب ها : #

#

#

#

#

#


دانلود رایگان ورد درباره ی بیمه پاورپوینت ابن سینا متن درس کوشا و نوشا دوم دبستان دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی فایل صوتی دو قرن سکوت سیب رد میرکال دانلود کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی شهری مجتهدزاده دانلود کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی شهری مجتهدزاده سیب رد مراکل دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی دانلود کتاب مبانی الکترونیک دیجیتال دکتر مهدی صدیقی فایل صوتی افزایش قد اهنگ مسعود جلیلیان تنها بزاری اهنگ مسعود جلیلیان تنها بزاری دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری اموزش کمباین سمپو دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری دانلود رایگان جزوه مواد هسته ای استاد خانچی ورژن بی کلام ثانیه ها دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری حل مشکل دما بالاست J7 نحوه عیب یابی محافظ یخچال دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا چگونه می توانیم باعث نواوری وشکوفایی کشورمان باشیم دانلود کتاب تشخیص های پرستاری ناندا علوم ششم جنگل برای کیست دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا دانلود اهنگ ما دل میبازیم دریا دریا آموزش زناشویی دانللود اهنگ بی کلام همدم معین eq88 mb v2.2 firmware آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم آهنگ جدیدناصررزاز می خواهم دانلود آلبوم خالک طلا تاجمیری دانلودکتاب نظریه های یادگیری سیف نقشه dem خمین دانلود بی کلام باور کن گوگوش طنز صمدوممد بنام آرشین مالی دانلود کمپاس فلامنکو اندروید دانلودنسخه کامل خرسهای محافظ جنگل دوبله فارسی دانلودنسخه کامل خرسهای محافظ جنگل دوبله فارسی فرم مساعده از حقوق چگونه آلتی درازتر داشته باشیم نقشه ایران به تفکیک استانها نقشه شهری فیروزکوه تحلیل موشک باees نمونه سوال درس به درس انگلیش تایم 2 دانلود برنامه سوبرا دانلودکتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری دکتر علی سیف نمونه فایل برنامه ریزی تولید دانلود اهنگ بی کلام تو بارون که رفتی قمیشی ساخت کیسه بوکس ایستاده در خانه حل المسائل تجهیزات پزشکی وبستر کلاغ سپید نهم رایگان بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج بازگشت‌از‌سفر‌حج دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی مقاله دانستنیهای یک نظامیpdf فیلم رقص دختر ایرانی سوئد