دانلود مطالعات مجموعه تجاری و تفریحی هدف از طراحي مجموعه هاي تجاري، اداری و تفریحی ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با يکديگر است. براي رسيدن به اين هدف ابتدا نگاهي گذرا به تاريخچه تجارت و ايران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاريخچه ايجاد مجموعه هاي تجاري اداری تفریحی و اجتماعي در ايران داريم و سير تکامل و ويژگي هاي اين مجموعه ها و استانداردها و ضوابط این مجموعه ها را مورد بررسي قرار مي دهيم؛ براي شناخت بيشتر نمونه هاي مشابهي را در نقاط مختلف جهان مورد بررسي قرار داده ايم...