14 سیمنار درس سیستم های توزیعی کارشناسی ارشد 14 سیمنار کارشناسی ارشد درس سیستم های توزیعی بیش از 200 صفحه پاورپینت پردازش ابری فهرست: bull;جکیدهbull;مقدمهbull;اینترنتbull;نو آوریbull;بررسی ابرbull;زیرساختهای ابرbull;رمز گذاریbull;نتیجه گیرینام درس :سیستم های توزیعی موضوع ارائه : سازگاری و تکثیر عوامل موثر در نحوه برخورد با قطعه منبع در مهاجرت کد Migration and Local Resources مهاجرت و منابع محلی ساختار عمومی کلاستر ( General Organization) مهاجرت کد در سيستم های توزيع شده نخ در سیستم های توزیعی داده محور DATA-Centric مدل های سازگاری مدل سازگاری کلاینت محور مکان یابی و تکرار محتوا پروتکل های نوشتن تکراری همگام سازی جدول درهم سازی یا جدول هش CHORD ndash; peer to peer lookup protocol شبكه آدرس پذيرمحتوايي( CAN)