فیلم مرحله5:مجموعه فیلم های دوره کامل کاربرد اتصال فایل ها و دیتا های مختلف به نقاط و مراکز . در فیلم 5 که ادامه فیلم 4 از مجموعه فیلم های کاربرد gis در مدیریت امدادو نجات با استفاده از ابزار تحلیل شبکه می باشد است نحوه اتصال هرنوع داده ای به نقاط ،مراکزو جاده ها و ... توضیح داده شده است.شما با استفاده از این قابلیت می توانیدهرفایلی را به داده های نقشه تان الحاق فرمایید