بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود تحقیق کامل درمورد ذرات ماسه

دانلود تحقیق کامل درمورد ذرات ماسه


دانلود تحقیق کامل درمورد ذرات ماسه لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 40 ذرات ماسه Frasey River غالباً گوشه دار هستند در حالیکه ذرات ماسه سیلیس Smbrounded هستند. تراکم و ویژگی های برگشت بارگذاری هیدروشیکی و غیربارگذاری (نشان داده شده در شکل 2) تاکید بر تاثیر شکل ذرات بر روی نتایج تغییر شکل خمیری دارد. شاخصی فشار برای نمونه برگشت در ماسه Frasefriver تقریباً 13 است در حالی که در ماسه Silica فقط 71 می باشد. نسبتی از یک تغییر شکل جبران پذیر کامل نمایش می دهد که نسبت بزرگتر در ماسه FraseRiver انعکاسی از افزایش پتانسیل برای تغییرشکل خمیری است که بستگی به شکل ذراتش دارد کلیه آزمایشی با بکار بردن وسیله سه محور قابلی برای مسیر کرنش در آزمایشگاه ژوشیکال در دانشکده Carletom شبکه تغییرمکان ثابت تحت قالب بارگذاری را اجرا می کرد. این وسیله آزمایش انعطاف پذیری شدیدی را در خاک های بارگیری در امتداد مسیرهای کرنش مختلف در شرایط بارگذاری تحت تقارن محوری را امکان پذیر می سازد. سیستم فراگیری داده های حالت مهارت و مبدل انرژی کیفیت های با امکان اطمینان و اندازه گیری قابل تکرار بارگیری ها و جابجایی را فراهم می کند. مبدل انرژی دو پتانسیل الکتریکی کنترل محاسبه تنش انحرافی و فشار معمولی را امکان پذیر می کند و فشار دیجیتالی کنترل کننده مهم (Dpre) را قادر به آزمایش مسیر کرنش می کند. هر دو فشارهای آب حفره ای و سلولی با تفکیک 050 Kpa را تنش انحرافی با جریمه 010Kpa اندازه گیری می شد می شد. تجزیه اندازه تنش محوری بیشتر از 5-10 است و کرنش حجمی بین 4-10 و 5-10 به تکنیکی بستگی دارد که کرنش حجمی را اندازه گیری می کند تصحیح نفوذ غشا با بکار بردن طرح متدولوژی بوسیله Neyassey, Vaid در سال 1984 تعیین می شد. برنامه فراگیری داده های چند مارپیچی که در خانه توسعه می یافت داده هائی حاصل می شد و سیستم کنترل می گردید. مارپیچهای اجرائی چندجانبه در داخل فرایند تکی ادامه و عملیات هموار تجهیزات کنتزل شده و نمونه برداری مناسب درون کانال ها را بدون قطع یا تاخیر امکان پذیر می سازد. راه های کرنش گرایش با ارتباط برقرار کردن تدریجی DPVC به فضای خالی با گام به گام موتوری را متصل می کرد. که تغییر شکل محوری را کنترل می کند. قابلیت تکرار دستگاه آزمایش و آن تکنیک آماده سازی نمونه بصورت مصتقیم با نمونه های یکسان آزمایش شده شرایط مرزی همانند زیر چک می شد. تفاوت تنش اصلی و تغییر شکل حجمی و فشار منفذ اندازه گیری شده و همگی با قابلیت تکرار عالی دستگاه آزمایشی و تکنیک آماده سازی نمونه نشان داده شده (Logeswaran2005). نمودار 3 دیاگرام اجمالی سیستم محوری و استفاده برای انجام برنامه آزمایشی را نشان می دهد. نتایج و گفتگو آزمایش های تراکم محوری مناسب بر روی تحکیم نمونه ها با تاثیر نشت های هیدروشیکی 100، 200، 400، Kpa اجرا می شد. و آزمایش های نسبتاً زهکشی شده در تنش تحکیم موثر 200Kps انجام می شد. نمونه های اشباع شده ماسه های Fraser River silica ابتدا در سست ترین حالت شکل داده می شد. غلظت نسبی ماسه Fraser river که که تحکیم خاک های رسی را برای تنش های موثر 100و 200 و kps400 دنبال می کند ترتیب تقریباً 20% و 23% و 27% بوده. چگالی نسبی ماسه Silica تحکیم را برای همان سطوح تنش محدود شده تقریباً به ترتیب 25%، 27% و 30% بود. همه نمونه گیری ها بطور کامل قبلاً برای برش اشباع می شد و این مسئله با اطمینان حاصل کردن میزان B از 990 Skemptiom یا بهتر است بگویم همه آزمایش ها را تاثیر می شد. تحکیم بعدی نمونه ها در میزان محور ثابت تقریباً 30% در هر ساعت در امتداد راه های کرنش تعیین شده برش می خورد. میزان آهسته بارگذاری برای اطمینان دادن آن راه های تعیین شده که در کنار قرار گرفته می شد. و آن ارتفاع نظیر انرژی سینتیک در طی تزریق یا کناره گیری (برای کنترل تغییر شکل حجمی) که باید قابل اغماض باشد انتخاب می شد. فشار سلول ثابت در طی بارگیری برش در همه آزمایش ها ثابت نگه داشته می شد. دوسری از آزمایش ها با تغییرات همانند در فشار منفذ و حجم اجرا می شد. اینها راه های کرنش درزبندی شده با راههای زهکشی شده و زهکشی نشده را مشخص می کند و راه های کرنش که فوق العاده سنتی است رد می کند. در اولین سری آزمایش ها کرنش حجمی ابتدا در آزمایش زهکشی شده بطور کامل مشخص می شد در آزمایش های بعدی در مورد نمونه های یکسان تغییر حجم نمونه کنترل می شد چنانچه تغییر شکل حجمی با درصد داده شده کرنش حجمی در تطابق با کرنش برش مطابقت می کند. ضریب پوسیده شدن ثابتی lambda; تعیین کننده همان کیفیت درجه زهکشی شده بود. آزمایشی یا lambda;=01 با آزمایش زهکشی شده مطابقت می کند و آن با lambda;=0 برای آزمایش زهکشی نشده است. آزمایش های زهکشی شده نسبتاً متعددی با مقدار مختلفی از lambda; بر روی هر دو نوع ماسه اجرا می شد. نسبت نمو کرنش حجمی برای نمو کرنش محور (در آن) در سری دوم آزمایش ثابت گرفته می شد. طیفی از نسبت های نمو کرنش از بر روی نمونه برای ارائه شدن سطوح مختلف ضریب زاویه فشار منفذ انجام می گرفت که می توانست در آن زمینه موجود باشد. این مسئله تائید می کند که اختلاف دقیق مسیرهای کرنش را در محل خطی نیست و بستگی به سطح تساوی فشار منفذی در این حوزه ندارد آزمایش های اجرا شده در آزمایشگاه در نظر گرفته می شد تا شناختی درون رفتار ماده برش همسان زیر و تغییر شکل حجمی فراهم شود. آزمایش هایی در امتداد نمونه کرنش ثابت مشابه برای راه های نسبی در نوشته های توسط Chu در سال 1992 که raid و Eliadorami در سال 1998 و Lancelot در سال 2004 گزارش شده است. مقدار نسبت xi; در جریان خارج حجم از ماده همایش داده می شود. و مقدار منفی مطابق با جریان درون حجم که در این مورد اگر فشار منفذ بر روی مرز بالاتر از آن عنصر خاک باشد در بررسی نشان داده می شود. درک بهتری از مکانیک تغییر شکل و تولید فشار منفذ زیر تولید شده شرایط مرزی شبکه زهکشی توانائی ما را برای توسعه دادن تکنیک های عددی بهبود می بخشد تا به الگوی خیس رفتار (Aligh و Byrme در سال 2004) اقدام شود و واتنش های زهکشی نشده و زهکشی شده ارتباط بهتری یابند. واکش های زهکشی نشده و زهکشی شده مناسب. مجموعه از آزمایش های زهکشی نشده و زهکشی شده اجرا می شد تا واتنش ویژه زیر ماده قالب های بارگذاری مناسب را پایه ریزی کند. نمودار 4 واتنش های زهکشی نشده و زهکشی شده از سست ترین لایه های رسوبی ماسه Fraser river بارگذاری تحت تراکم سه محوری را در سطوح مختلف تنش تحکیم نمایش می دهد. در تنش محدود شده Kpa100 را در ماسه نسبتاً انبساطی است حتی اگر در سست ترین حالت رسوبی شده باشد. افزایش دادن سطح تنش محدود با وجود افزایش وابستگی در چگالی هر دو برش زهکشی شده و زهکشی نشده واتنش ؟؟ بیشتری پیدا می کند. این نوع از واتنش ماسه های Fraser River ته نشین شده آب در مقاله (raid و Thomas در سال 1994 نوشته شده است: همین (raid و Sirvathayolan در سال 1996) اندازه گیری زاویه اصطکاک در حالت های آزمایش های زهکشی نشده (o32 در انتقال فرم فاز و 35 درجه در حداکثر زاویه میل) با میزان گزارش شده در بررسی قبلی ثابت هستند. کرنش حجمی در آزمایش تحکیم شده در 200Kpa گزارش شد. در این سری آزمایش ها مانند ارجاع برای آزمایش های زهکشی شده تا حدودی در ماسه های Fraser River بکار برده شد. نمودار 5 واتنش های زهکشی نشده و زهکشی شده مناسب را از سست ترین ته نشست های پله Silica در سه بخش مختلف از تنش های محدود شده را نشان می دهد. ماسه Silica واتنش نرم سازی تحت کرنش کناری بارگذاری زهکشی شده ایست به نمایش می گذارد که در آن نوشته در همه سطوح تنش را محصور شده آبگونگی محدود شده ناحیه شده است. معهذا برخلاف ماسه Fraser river افزایش سطح تنش محدود شده با افزودن کشش انقباض در ماسه Silica افزایش چشمگیری ظاهر نمی شود. این مسئله نشانگر آن است که تاثیر متراکم سازی تنش (Park و Byrme در سال 2004) لزوماً (offsets) اثر انقباض افزون شده را طی سطوح تنش محدود شده بالاتر در شن Silica گرد تعدیل می کند. در مقایسه تاثیر تراکم سازی تنش در زاویه ماسه River بسیار کمتر از اثر انقباض افزایش یافته طی سطوح تنش محدود دسته بالاتر است. زاویه اصطکاک بر حسب حداکثر تفاوت تنش اصلی تجهیز گردید که با شروع تغییرکشل نرم سازی کرنش مطابقت می کند و تاثیر زیادی با سطح تنش محدود شده و تساوی ماسه Silica تقریباً در 19 درجه نمی کرد. تشابه تجهیز شده زاویه اصطکاک در تبدیل فاز مستقل از سطح تنش یا چگالی 31 درجه بود. تنها زاویه اصطکاک تبدیل فاز در بررسی های متعددی گزارش شده است. واتنش زهکشی شده جزئی نمودار ramie 6 a (طیف) نمایش واتنش کرنش تنش را با سست ترین ماسه Fraser river ته نشین شده در حالت های اولیه یکسان اما در شرایط مرزی شبکه زهکشی مختلف زیر نمایش می دهد. کلیه آزمایش ها که شامل آزمایش زهکشی شده هستند با ایجاد کردن مسیر کرنش معین شده اجرا می شدند. اختلاف کرنش حجمی که بوسیله محاسبه کنترل شده Dprc با کرنش محوری نمونه تحمیل شده بود در شکل 6b نشان داده می شود. شرایط ایده آل زیر، تطابق آزمایش با lambda;=y نباید هر افزایش فشار منفذی را ایجاد کند از آنجایی که مسیر کرنش تحمیل شد با آزمایش زهکشی شده واقعی مطابقت می کند. در هر حال نوسان جزئی خارج از صفر افزایش فشار منفذی را در شکل 6c برای این آزمایش متذکر شده است چنین اختلاف جزئی در هر برنامه آزمایشی به خاطر امکان اختلاف بین دو نمونه آزمایش انتظار می رود. اختلافات محلی در نسبت تخلخل یا اختلافات جزئی در ساختار دو نمونه مسئولیت توان مندی باعث این اختلافات می شود. حداقل اختلاف در افزایش فشار منفذی (اثر تنش تقریباً کمتر 2% است) به دلیل دیگری در نظر گرفته می شود که سیستم آزمایشی به نحو قانع کننده ای اجرا می شود. نمودار 6d مسیرهای تنش تطابقی را برای آزمایشات نمایش می دهد. تغییر سیستماتیکی را می توان در سختی های کرنش تنش و در خاستگاه افزایش فشار منفذی مانند درجه افزایش شبکه زهکشی از غیر زهکشی شده به زهکشی کامل متذکر شد. کلیه مسیرهای تنش با راه های تنش زهکشی نشده و زهکشی شده بطور کامل محدود شده بود. در این مسئله باید گفته شود که حتی اگر کرنش حجمی در انقباض تا حدود 4% کرنش محوری باقی می ماند و حداکثر افزایش فشارهای منفذی در سطح کرنش محور تقریباً بسیار کمتر از 51% قابل قبول بود. این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

فنی و مهندسی » عمران
برچسب ها : #

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز مدار محافظ یخچال دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالمتر داشته باشیم رایگان pdf کتاب ایین زندگی احمد حسین شریفی دانلود رایگان کتاب تشخیص های پرستاری ناندا سخنرانی صوتی شیخ یونس ترابی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی محمود جهان البوم ناخدا دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان کتاب القطره pdf خلاصه رمان آوینا دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی آهنک آرزوت کردم مهدى زاد جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت دانلود جف بدوح یلن رهنما دانلود فایل صوتی روانشناسی رشد منیژه کرباسی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد 1 منیژه کرباسی عیب یابی محافظ برق آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری حل مسایل کتاب کدل دانلود رایگان کتاب معلم viewpoint 2 تئوری کانیزارو دانلود ریمیکس آهنگ مست چشات از ابی با کیفیت 320 آهنگ قولیلی