بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود مقاله بتن آسفالتي گرم

دانلود مقاله بتن آسفالتي گرم


دانلود مقاله بتن آسفالتي گرم عنوان: بتن آسفالتي گرم فرمت فایل: word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 32 خلاصه آنچه در مقاله بتن آسفالتي گرم می خوانید :براي پخش بتن آسفالتي گرم بر روي سطح آماده شده راه از ماشينهاي مخصوص پخش آسفالت كه به فينيشر موسوم هستند استفاده مي شود (شكل 6-14). اين ماشين ها قادر هستند بدون نياز به قالبهاي كناري لايه هاي بتن آسفالتي بضخامت 2 تا 25 سانتي متر و به پهناي 81 تا 24 متر را با سرعتي برابر با 180 تا 1200 متر در ساعت پخش نمايند. فينيشرها معمولاً از دو قسمت پخش كن و تراكتور تشكيل مي شوند. وظيفه پخش آسفالت و تنظيم ضخامت آن بر عهده پخش كن است و تراكتور نيروي محركه لازم را براي قسمت پخش كن تأمين مي نمايد و ضمناً از آن براي به جلو راندن كاميون حاوي بتن آسفالتي در حين بارگيري استفاده مي شود. يكي از مهم ترين نكاتي كه در اجراي رويه هاي بتن آسفالتي بايد مورد توجه قرار گيرد نحوه اجراي درزهاي طولي است. اين درزها بعلت آنكه پخش آسفالت و پوشش تمام عرض راه در اغلب موارد با يكبار عبور ماشين پخش آسفالت قابل اجرا نيست بوجود مي آيد. در يك چنين مواردي بايد سعي شود كه حتي الامكان پخش بتن آسفالتي تمام عرض راه بكمك نوارهاي هم زمان و يا با فاصله زماني كوتاه انجام گيرد. انجام اين عمل با استفاده از دو و يا چند ماشين پخش آسفالت كه بطور هم زمان و با فاصله كمي از يكديگر حركت كنند قابل اجرا است. در پاره اي از موارد ممكن است بعلت كافي نبودن تعداد ماشين پخش آسفالت و يا روكش راههاي موجود نتوان بتن آسفالتي تمام عرض راه را بطور هم زمان پخش نمود. در اين گونه موارد بايد حتي الامكان ترتيبي اتخاذ شود كه فاصله زماني ميان اجراي نوارهاي مجاور حتي المقدور كوتاه بوده و آسفالت پخش شده نوار جديد قسمتي از سطح نوار قبلي را كه كوبيده شده است بپوشاند. مصالحي كه به اين ترتيب روي نوار قبلي ريخته مي شود بايد بلافاصله پس از عبور ماشين پخش آسفالت برداشته شده و سپس مصالح نوار جديد كوبيده و متراكم شود (شكل 6-15). درزهاي عرضي در رويه هاي بتن آسفالتي بعلت پايان كار روزانه و يا توقف هاي طولاني در ضمن كار روزانه بوجود مي آيند. اينگونه درزها بايد مستقيم بوده و داراي سطحي قائم باشند. اين نوع درزها با استفاده از يك تخته چوبي كه ارتفاع آن معادل ضخامت لايه بتن آسفالتي متراكم شده است و در عرض راه و در محل درز قرار مي گيرد قابل اجرا است. عمليات پخش بتن آسفالتي بايد در شرايط مناسب جوي انجام شود. در مواقعي كه هوا باراني است و يا احتمال بارندگي مي رود و همچنين در هواي سرد كه درجه حرارت هوا كمتر از 5 درجه سانتي گراد است بهيچ وجه نبايد اقدام به پختن بتن آسفالتي شود. ظرفيت كارخانه بتن آسفالتي، تعداد و ظرفيت كاميونهاي حمل آسفالت، تعداد و ظرفيت ماشين هاي پخش آسفالت و تعداد غلتكها بايد طوري با يكديگر هم آهنگ شوند كه همواره مقدار بتن آسفالتي مورد لزوم بطور يكنواخت از محل كارخانه به محل اجرا حمل و در سطح آماده شده راه پخش و متراكم شود. ماشينهاي پخش آسفالت نبايد در ضمن كار بكلي از بتن آسفالتي خالي شده و يا برعكس بتن آسفالتي موجود در آنها مدت زيادي باقي مانده و سرد شود. عمليات نزديك شدن، تماس و تخليه آسفالت توسط كاميونهاي حامل بتن آسفالتي بايد در نهايت دقت و آرامي انجام شود تا از وارد آمدن ضربه به ماشين پخش آسفالت كه سبب بوجود آمدن ناهمواري و موج در سطح راه مي شود جلوگيري گردد. پس از آنكه لايه بتن آسفالتي بضخامت و عرض و شيب مورد نظر در سطح آماده شده راه پخش شد آنرا با غلتك زدن متراكم مي كنند. عمل غلتك زدن معمولاً در دو و يا سه مرحله انجم مي شود. در مرحله اول عمل غلتك زدن كه با استفاده از غلتكهاي چرخ فولادي سه چرخ و يا غلتكهاي چرخ فولادي تاندم انجام مي شود لايه بتن آسفالتي باندازه اي كوبيده مي شود كه تراكم آن بحدود تراكم نهائي مورد نظر مي رسد. اين مرحله غلتك زدن بايد ماداميكه درجه حرارت بتن آسفالتي بيش از 120 درجه سانتي گراد است انجام شود. اگر درجه حرارت بتن آسفالتي پايين باشد عمل غلتك زدن با دشواري صورت گرفته و حتي با عبور بيشتر غلتك تراكم مورد نظر بدست نمي آيد. از طرف ديگر اگر درجه حرارت بتن آسفالتي خيلي زياد باشد بتن آسفالتي در زير چرخ غلتك حالت خميري پيدا كرده و از زير آن به بيرون مي لغزد. مرحله دوم عمل غلتك زدن با استفاده از غلتكهاي چرخ لاستيكي انجام شده و هدف از آن از ياد تراكم و آببندي كردن قسمت بالائي لايه آسفالتي است. فشار تماس غلتكهاي چرخ لاستيكي با لايه بتن آسفالتي بستگي به نوع و اندازه چرخها، وزن هر چرخ و فشار باد لاستيك آن دارد و معمولاً بين 3 تا 6 كيلوگرم بر سانتي متر مربع متغير است. گاهي لازمست كه با انجام مرحله سوم غلتك زدن اثر چرخ غلتك ها را كه ممكن است بر روي سطح بتن آسفالتي متراكم شده باقي مانده باشد برطرف نمود. براي اين منظور از غلتكهاي چرخ فولادي تاندم سه چرخ استفاده مي شود و در حالي كه دماي بتن آسفالتي كمتر از حدود 70 درجه سانتي گراد نيست عمل غلتك زني انجام مي شود. وزن غلتكهاي چرخ فولادي كه براي انجام مراحل اول و سوم عمل غلتك زني بكار مي روند بترتيب برابر 10 تا 12 تن براي غلتك سه چرخ، 8 تا 12 تن براي غلتك تاندم دو چرخ و 12 تا 18 تن براي غلتك تاندم سه چرخ است. غلتك زدن بتن آسفالتي بايد بموازات محور طولي راه و از لبه هاي كناري شروع شده و بطرف محور طولي راه ادامه يابد. در قوسهائي كه راه داراي شيب عرضي است غلتك زدن بايد از لبه داخلي قوس شروع شده و بطرف لبه خارجي كه داراي ارتفاع بيشتري از لبه داخلي است ادامه يابد. غلتك زدن بايد به طور يكنواخت و با سرعت كم (كمتر از 5 كيلومتر در ساعت براي غلتكهاي چرخ فولادي و كمتر از 8 كيلومتر در ساعت براي غلتكهاي چرخ لاستيكي) انجام شود و از تغيير جهت دادن هاي ناگهاني اجتناب گردد تا در سطح لايه بتن آسفالتي متراكم شده ناهمواري بوجود نيايد. ميزان تراكم بتن آسفالتي كوبيده شده با نمونه گيري از مصالح و تعيين وزن مخصوص آن تعيين مي شود. درصد تراكم بتن آسفالتي از تقسيم وزن مخصوص نمونه بتن آسفالتي به وزن مخصوص حداكثر آزمايشگاهي آن بدست مي آيد. سطح رويه هاي ساخته شده از بتن آسفالتي بايد صاف و هموار بوده و رقوم نقاط مختلف آن برابر رقوم داده شده در نقشه ها باشد. همواري سطح رويه هاي بتن آسفالتي معمولاً با استفاده از يك شمشه فلزي بطول 3 متر كه در جهت طولي و عرضي بر روي سطح راه قرار داده شده و فاصله بين سطح زيرين شمشه و سطح راه اندازه گيري مي شود تعيين مي گردد. كنترل تراز سطح رويه آسفالتي در محل هاي نيمرخهاي عرضي راه با اندازه گيري ارتفاع (رقوم) محور راه و لبه هاي كناري راه انجام مي شود. اختلاف ارتفاع اندازه گيري شده در هر مورد نبايد بيش از مقدار مجاز با رقوم مندرج در نقشه ها تفاوت داشته باشد. آسفالت مخلوط در محل (مخلوط در راه) اين نوع لايه آسفالتي از اختلاط مصالح سنگي و قير مايع در سطح آماده شده راه بدون گرم كردن مصالح سنگي ساخته مي شود. نحوه ساختن آسفالت مخلوط در محل به اين ترتيب است كه پس از آنكه مصالح سنگي در سطح آماده شده راه پخش شد با استفاده از شانه كلنگ گريدر شخم شده و مدتي بحال خود رها مي شود تا خشك شود (كمتر از 3 درصد رطوبت). سپس قير لازم كه معمولاً حدود 3 تا 6 درصد وزني مصالح سنگي است بر روي مصالح سنگي پاشيده مي شود. مصالح سنگي و قير بكمك ماشين آلات اختلاط نظير تيغه گريدر يا مخلوط كن هاي مخصوص يا مخلوط كن هاي دوار بخوبي مخلوط مي شوند تا قير سطح تمام دانه هاي مصالح سنگي را بطور يكنواخت اندود كند. مصالح اندود شده با قير براي مدتي بحال خود رها مي شود تا روغنهاي حلال قيرهاي محلول تبخير شود. پس از آنكه روغن هاي قير پريد مصالح اندود شده بكمك تيغه گريدر در سطح راه پخش شده و با غلتك زدن متراكم مي شود. از آسفالت مخلوط در محل براي ساختن لايه هاي رويه، اساس و زير اساس آسفالتي استفاده مي شود. رويه هاي آسفالت مخلوط در محل فقط مناسب براي راههاي با آمد و شد كم است ليكن اساس و زير اساس آسفالت مخلوط در محل قابل استفاده براي راههاي با هر نوع آمد و شد مي باشد. چون در ساختن، آسفالت مخلوط در محل احتياجي به گرم كردن مصالح سنگي و همچنين لزومي به استفاده از ماشين آلات زيادي نيست لذا اين نوع روسازي اقتصادي بوده و مناسب براي راههاي فرعي و روستائي است. بخشی از فهرست مطالب مقاله بتن آسفالتي گرمقير طرح اختلاط بتن آسفالتي گرم تهيه بتن آسفالتي تنظيم كارخانه آسفالت آماده كردن سطح راه پخش بتن آسفالتي كوبيدن لايه هاي بتن آسفالتي آسفالت مخلوط در محل (مخلوط در راه)
تاریخ باز نشر :
زمان : 7 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 27

فنی و مهندسی » عمران
برچسب ها : #

#

#


دانلود کتاب ژنتیک پزشکی امری ترجمه لیلا یوسفیان سکس سکس سکس فلام سکس حس14 دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری سکس وحشی دانلودرمان سها کتاب ژنتیک پزشکی امری ترجمه لیلا یوسفیان طرح توجیهی پرورش قارچ 95 EILINK-C706D_V2 20141205 صالح جعفرزاده حسرت ساخت کیسه بوکس در خانه shazdeh koochooloo pdf دانلود کتاب راهنمای سلوک حق شناس اموزش جفر کاشف رهنما نمونه سوال بک پک 2 تصویر واضه از نقشه ایران اموزش جفر کاشف رهنما پزو 405 دانلود رایگان نمونه سوالCFD دانلوداهنگ هلن ما دل میبازیم بینورال افزایش قد نقطه سیاه فریدون فریور دانلود رایگان حل مسائل صنعتی 1 عثمانی عیب یابی توباکس ساشو دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری دانلود درس پژوهی رایگان برای درس منابع ایران مطالعات پنجم ابتدایی اکادمی گنج جدید پترن شماره دوزی درامد پرورش قارچ دانلود pdfساخت تراریوم اسکرین شات تبلتunipad دانلود دیوان متنبی 4 جلد دانلود کتاب اخلاق زندگی احمدحسین شریفیpdf پلی بک آهنگ با من قدم بزن مهران آتش emulator v2.0 شعاع زن عیب یابی محافظ برق دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی دانلود پی دی اف کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی دانلود گل و مرغ لایه باز ماشا و میشا قسمت(قهرمان ها متولد نمی شوند) دانلود کتاب فرامرزی ریاضی 1 دانلود کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی سیدمن pdf برنامه کالیبره تبلت چینی icdl دانلود pdf دانلود موزیک ویدیو کجا بودی تا حالا از هنگامه دانلود موزیک ویدیو کجا بودی تا حالا از هنگامه نقشه هوایی فاز ۵ شهر پردیس برنامه کالیبره تبلت چینی partabe 6 moshak irani be daesh دانلود کتاب القطره pdf لک لک پیر سوسن آهنگ ایرم دریجی بنام زورون نه سوگیلیم