نقشه شاپ سوله- با جدول کامل وزن اجزا نقشه های شاپ یک سوله ی کامل - که تمامی وزن سوله با جدول محاسبه آنها شیت بندی شده و اجرا شده است. نمونه این کار را نخواهید دید. کاری کاملا متفاوت