پروژه دینامیک فنر و دمپر صورت پروژه تیری به وزن 100 کیلوگرم روی دو فنر- دمپر قرار گرفته است و یک جسم دوار با سرعت زاویه ای ثابت روی آن قرار دارد. ضرایب C و K را طوری تعیین کنید تا ارتعاش کمتر از 0.2 متر بر مجذور ثانیه باشد. بخش های پروژه حل دستی مدلسازی کامپیوتری فایل های پروژه فایل word تشریح روش حل مسئله و روش مدلسازی فایل مدلسازی با نرم افزار working model