پروژه دینامیک منبع آب صورت پروژه یک منبع آب به وزن 10 تن روی ستونی به ارتفاع 10 متر قرار دارد.اگر پایه با معادله ی داده شده ارتعاش کند پاسخ ارتعاش را به صورت شتاب به دست آورید. بخش های پروژه حل دستی مدلسازی کامپیوتری فایل های پروژه فایل word تشریح روش حل مسئله و روش مدلسازی فایل مدلسازی با نرم افزار working model