تحلیل بار باد،بار دیوارها،بار زنده و کاهش بار زنده ستون ها به همراه نقشه پیوست