بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


پروژه بررسی اولتراسوند سه بعدي. doc

پروژه بررسی اولتراسوند سه بعدي. doc


پروژه بررسی اولتراسوند سه بعدي. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 138 صفحه چکیده: هدف در تصوير بردارري 3D مشاهدة ساختار آناتومي به صورت واقعي مي باشد. كه اين امر توسط سيستم هاي تصوير برداري 2D، نظير X-ray ,CT, MR و . . . امكان پذير نبوده است. در اين سمينار سعي شده است كه اين تكنيك كه به طور خاص مربوط به تصاوير اولتراسوند مي باشد معرفي گردد. لذا تكنيك هاي دريافت و اسكن تصاوير و سپس بازسازي تصوير 3D مورد بحث قرار خواهند گرفت. سپس جهت ترغيب به ادامه بحث ها مروري بر كار بردهاي وسيع اين روش تصوير برداري شده است. متعاقباً تحقق سيستم اولتراسوند 3D آنژيوگرام 3D و ساخت تصاوير 3D كاروتيد شرح داده خواهد شد تا نمونه اي عملي از اين سيستم معرفي گردد. سپس در تكميل بخشهاي قبلي روشهايي كه درمقالات جهت بهبود تصاوير اولتراسوند 3D ارائه شده است، مورد بررسي قرار مي گيرد. و در ادامه مشاهدة زمان واقعي اولتراسوند 3D توسط كامپيوتر، كه روشي جديد مي باشد مورد بحث قرار مي گيرد وسپس كاربرد اولتراسوند 3D در پزشكي از راه دور و در نهايت آيندة سيستم اولتراسوند 3D آورده شده اند. اميد است كه اين سمينار زمينة تحقيق را براي علاقمندان به روشهاي تصوير برداري و بخصوص تصوير برداري 3D فراهم سازد و ديگر دانشجويان را با اين سيستم تصوير برداري كه امروزه بسرعت در حال پيشرفت مي باشد و به سمت كاربرد روتين در پزشكي هدايت مي شود، آشنا نموده باشد. مقدمه: در 100 سال گذشته تصوير برداري X- ray راهي براي مشاهدة بدن انسان بوده است كه توسط آن سايه اي دو بعدي از ساختارهاي سه بعدي توليد و روي آشكار ساز دو بعدي مثل فيلم ثبت مي گرديد.در اين روش تمام اطلاعات سه بعدي از بين مي رفتند.در 70 سال اول كشف X-ray تمام تلاشها بر اين بوده است كه تكنيك هاي تصوير برداري توسعه يابد و اطلاعات سه بعدي درون بدن در تصوير ثبت شده حضور يابد.در 1970 ،CT توليد شد و انقلابي در تشخيص راديولوژي ايجاد نمود براي اولين بار اطلاعات سه بعدي در تصاوير ثبت شده حاضر گشت،و به صورت سري اسلايدهايي با نقش هايي از بدن(يعني تصاوير 2-D ) در اختيار پزشكان قرار گرفت.بعلاوه،براي اولين بار در راديولوژي كامپيوتر در پردازش و نمايش تصوير به صورت متمركز استفاده شد.اطلاعات 3-D كاربردهاي زيادي در تشخيص راديولوژي دارد. تاريخچة تصوير برداري اولتراسوند به گذشته برمي گردد.با دنبال كردن كارReid,Wild در دهة 1950 از پيش گامان اين رشته هستند كاربرد پزشكي اولتراسوند به آرامي پيشرفت يافت و از سيستم هاي A-Mode به سيستم هايي تبديل شد كه تصاوير مقطعي شده read-time را از جريان خون و آناتومي ايجاد مي نمود.كيفيت تصاوير اولتراسوند جهت مديريت بهتر تعداد زياد بيماري ها و تشخيص بهبود يافت.اگر چه تصويربرداري اولتراسوند به علت اين كه هنوز پتانسيل كامل آن درك نشده است، لطمه ديده است. توسعة تصويربرداري اولتراسوند 3-D راهي براي نشان دادن معايب تصويربرداري اولتراسوند مرسوم مي باشد.روش هايي در توسعه اولتراسوند 3-D مثل 3-D B-Mode، داپلر رنگي و سيستم هاي داپلر توان حاصل شده است. فهرست مطالب: چكيده مقدمه فصل اول ndash; معرفي اولتراسوند 3D و محدويت هاي 2 ndash; D UltraSound فصل دوم- تكنيك هاي دريافت و اسكن 1-2- دريافت دستي 2-2- موقعيت ياب آكوستيك 3-2- موقعيت ياب بازوي مفصل دار 4-2- سنسور ميدان مغناطيسي 5-2- موقعيت ياب هاي مكانيكي 1-5-2- اسكن خطي 2-5-2- اسكنFan 3-5-2- اسكن چرخشي فصل سوم- بازسازي تصوير 3-D 1-3- آرايه هاي دو بعدي 2-3- تكنيك ديد برپاية سطح 3-3- ديد چند صفحه اي 4-3- تكنيك بر پاية حجم فصل چهارم ndash; كاربردهاي 3-D UltraSound 1-4- تصوير برداري عروق 2-4- بافت هاي نرم 3-4- كارديولوژي 4-4- ارزيابي حجم ران نوزاد نرمال 5-4- خلاصه اي از مزاياي كلينيكي اسكن اولتراسوند3D و 4D فصل پنجم - تحقق سيستم اولتراسوند 3D 1-5- آنژيوگرام اولتراسوند 3D از تصاوير نقش شدة جريان رنگي 2-5- ساخت تصوير اولتراسوند 3D از سرخرگ كاروتيد. 3-5- توليد كامپيوتري تصاوير اولتراسوند 3D از سرخرگ كاروتيد فصل ششم- بهبود تصوير 3-D UltraSound 1-6- پنجرة دي كانوولوشن 3-D 2-6- دي كانوولوشن در راستاي ارتفاع 3-6- آناليز اعوجاج هندسي و واريانس آماري در طول،سطح و حجم تصوير اولتراسوند اسكن شده خطي 3-D فصل هفتم - مشاهده realtime داده اولتراسونيك 3D توسط يك pc استاندارد فصل هشتم ndash; معرفي سيستم MUSTPAC در پزشكي از راه دور 3-D UltraSound فصل نهم- آينده 3-D UltraSound نتيجه گيري فهرست مراجع منابع و مأخذ: 1 Aaron Fenster and Donal B.Downey: ldquo;3-D Ultrasound Imaging:A Review . IEEE Engineerig in Medicine and Biology,1996. 2 Svetoslav Ivanov Nikolov,Jvan Pablo Gomez Gonzalez,Jqrgen Arendt jensen . ldquo;Real Time 3D Visvalization of ultrasouics Data Using a Standard PC. .WWW.Sciencedirect.Com.Elsevier,ultraSonics 41(2003) 421-426. 3 TorFinn Taxt,Member,IEEE.Department of physiology university of Bergen,5009 Bergen,Norway. Three-Dimensional Blind Deconvolution of Ultrasound Images IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., Freq.,Contr.,Vol 48,No.4, pp.867-871, july 2001. 4 Aaron Fenster,Donald Lee,and Donal Downeg. 3-D Vascular Ultrasound Imaging ..IEEE Instrumentation and Measurment, Technology Conference,pp.559-561,1998. 5 Richard j.Littlesfield. ldquo;MUSTPAC 3-D Ultrasond Telemedicine Telepresence System .IEEE Ultrasonics Symposium.,1998. 6C.CHANG,C.Yu,F.CHANG,H-Ko,H.CHEN. Three-Dimensional Ultrasoundin the Asseassment of Normal Fetal Thigh Volvme . Elsevier,Ultrasoundin Med.and Bio,Vol.29,No.3,pp.361-366,2003. 7 J.Goddard, N.Yoshikawa, T.Sate, M.Kataguchi, I.Sato, Y.Dkamoto. ldquo;3-D Ultrasound Angiograms from color Flow Mapping Images . Annual International Conference of the IEEE Engineering in Med.and Bio.Society.Vol.13,No.1,1991. 8 Robert H.Selzer,Paul L.Lee,June Y.Lai,Howard Jfrieden,D,Blankenhorn. ldquo;Comuter-Generated 3D UltrasoundImages of the Carotid Artery .IEEE,1989. 9 Robert.Selzer, D.Blankenhorn,P.Lee,June.Y.Lai. ldquo;Synthesis of 3D Arterial Images From Multiple Ultrasound Images .IEEE Eng.in Med.and Bio.Society. 11th Annual International Conference,1989. 10 VISUS Education,UltrasoundClinical Advantages. 3D and 4D Ultrasond Scan Clinical Advantages s.\ Ultrasound%20 Clinial %20 Advantages.htm. 11 J . Goddard, N. Yoshikawa, T .Sato , and M.kataguchi , submitted to Computerzed Medical Imaging and Graphics. 12 J . Goddard , n . Yoshikaguchi, to IEEE Trasactions in Medical Imaging. 13. T . Taxt and G.V . Florida , ldquo;Noise robust one ndash; dimensional blind deconvolution of medical Ultrasound images. IEEE Trans . Ultrason. , ferroelect., Freq., contr., vol .46 , pp. 291 ndash;299 , 1999. 14 . J . A. jenson: ldquo;A model for the propagation and scattering of Ultrasoundin tissue , J . Acoust Soc . Amer., vol. 89 , pp. 182-190 , 191. 15. J . A .Jesen , O.Holm , L.J . Jensen , H . Bendsen , H. M . Pedersen , k . Salomoursen , J.Hausen , s. Nikolov , Experimental Ultrasound system for realtime synthetic imaging , in : proc . IEEE Utrason . symp . , vol.2 , 1999 , pp , 1595 ndash; 1999. 16 . H.Neal Cardinal , Jeremy D . Gill , and Aaron Fenster. ldquo;Analysis of Geomotncal Distortion and statistical Variance in Length , Area and Volume in a Linearly Scanned 3-D Ultrasound Image . IEEE Trans. On medical Imaging , vol. 19 , NO . 6 PP.632 ndash;651 , June 2000. 17 . Xinyu wang , cameron J. Ritchic, and Yongmin Kim . ldquo;Elevation Direction Deconvolution in Threendash;Dimensional Ultrasound Imaging IEEE Trans. on medical Imaging , vol .15 .No . 3 , pp. 389 ndash;394 18 . T . Taxt , ldquo; Restoration of medical Ultrasound Images Using two ndash; dimensional homorphic deconvolution , IEEE Trans. Ultrason., Ferroelect., freq ., contrl., vol . 42 , pp. 543 ndash; 553 , 1995. 19 Downey DB, Chin JL, Fenster A: ldquo;Three- dimensional Us- guided Cryosurgery . Radiology 197 (p): 593, 1995.
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 3

فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز دانلود رایگان ترجمه فارسی 60 مهارت گرامر کتاب لانگمن قرمز مدار محافظ یخچال دانلود بازی سایبریا 2 دوبله فارسی برای کامپیوتر کتاب چگونه آلتی درازتر کلفت تر و سالمتر داشته باشیم رایگان pdf کتاب ایین زندگی احمد حسین شریفی دانلود رایگان کتاب تشخیص های پرستاری ناندا سخنرانی صوتی شیخ یونس ترابی دانلود بازی commandos strike force دوبله فارسی محمود جهان البوم ناخدا دانلود رایگان کتاب القطره pdf دانلود رایگان کتاب القطره pdf خلاصه رمان آوینا دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی آهنک آرزوت کردم مهدى زاد جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت جواب سوالات پایان فصل کتاب مباتی تئوری سازمان ال دفت دانلود جف بدوح یلن رهنما دانلود فایل صوتی روانشناسی رشد منیژه کرباسی دانلود خلاصه کتاب روانشناسی رشد 1 منیژه کرباسی عیب یابی محافظ برق آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری آلبوم خالک طلاعلی تاجمیری حل مسایل کتاب کدل دانلود رایگان کتاب معلم viewpoint 2 تئوری کانیزارو دانلود ریمیکس آهنگ مست چشات از ابی با کیفیت 320 آهنگ قولیلی