بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


پروژه توسعه مدیریت نگهداری و تعمیر ( نت) در صنعت آب و برق. doc

پروژه توسعه مدیریت نگهداری و تعمیر ( نت) در صنعت آب و برق. doc


پروژه توسعه مدیریت نگهداری و تعمیر ( نت) در صنعت آب و برق. doc نوع فایل: word قابل ویرایش 76 صفحه چکیده: مسأله مهم در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه حفظ آمادگی و عملیاتی نگهداشتن تجهیزات، ماشین آلات و تأسیسات است. استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و ارائه آن ضمن ایجاد مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین روشها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه، سبب افزایش سرمایه گذاریها در صنایع در شرایطی که محدودیت در منابع و مواد اولیه وجود دارد می گردد. برای استفاده از این سیستم نیاز به شناسائی برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای آن می باشد، تا بتوان نتایج مفیدی در اجرای آن که همواره با هزینه هايي همراه مي باشد، بدست آوريم. در این تحقیق تلاش مي شود با بحث و بررسی دقیق برخی از این عوامل مهم شناسایی شود. در این راستا از طریق سؤالات، مجموعه نقطه نظرات مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع را بررسی مي كنيم. نهایتاً به اهداف پژوهش (شناسایی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بررسی استقبال مدیران شرکت، شرایط ساختاری، فرهنگی و تکنولوژی موجود در شرکت است) نائل شويم. در پایان در صورت موجود بودن شرایط فوق، ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه که به صورت عملی قابل اجرا باشد، ضروری به نظر می رسد که مراحل آن در فصول مختلف ذکر مي شود. توجه به فرهنگrlm;، ساختار، تشويق وتنبيه، توجه مدير عالي و مديران ارشد و آموزش كاركنان از مسائل مهمي مي باشد كه قبل از اجراي سيستم بايد زمينه آن شود. مقدمه: ضرورت طراحی و استقرار سیستمlrm;های نگهداری و تعمیرات در صنعت یکی از مسائل مبرم و حیاتی امروز مملکت ماست. حفظ سرمایه های کشور و ارزیابی تجهیزات از یک سو، و پیشرفت سریع فن آوری و بالطبع ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت از سوی دیگر، استفاده عقلانی و برنامه ریزی شده و نگهداری و تعمیرات بموقع ماشین آلات و تجهیزات را الزامی می سازد. نظر به اینکه بهره برداری صحیح از تأسیسات خصوصا در مقوله آب و فاضلاب در گرو دو عامل اصلی مدیریت فرایند و مدیریت عملکرد بهینه تأسیسات و تجهیزات است. لذا بحث و بررسی بر عوامل موثر در اجرای یک سیستمی که بتواند کارائی و اثر بخشی لازم را در یک سازمان به دنبال داشته باشد بسیار مهم خواهد بود. از طرف دیگر سیستمlrm;های کاربردی بدلیل فیزیکی و ماهوی دارای عمر مفید قابل پیش بینی هستند. کاهش و افزایش عمر مفید سیستم ها ، بستگی به چند عامل دارد ار جمله کیفیت ساخت، نوع رفتار با آن ، میزان کارکرد و از همه مهمتر رسیدگی به آنها است که مي تواند بصورت پیشگیری سرویس و نگهداری یا درمان (تعمیرات) باشد. فهرست مطالب: فصل اول : كليات تحقيق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسأله پژوهش ۱-۳- اهمیت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۴-۱- ارائه الگوی مناسب ۱-۵- سؤالات و فرضیه های پژوهش ۱-۵-۱- سؤالات ۱-۵-۲- فرضیه ها ۱-۶- تعاریف اصطلاحات و مفاهيم ۱-۶-۱- نگهداری ۱-۶-۲- فرهنگ ۱-۶-۳- تعمیرات ۱-۶-۴- نگهداری و تعمیرات ۱-۶-۵- مدیریت ۱-۶-۶- تکنولوژی ۱-۶-۷- ساختار فصل دوم : مبانی نظري و پيشينه تحقيق ۲-۱- مقدمه ۲-۲- شناخت سيستم نت ۲-۲-۱- هسته اصلی ۲-۲-۲- قسمت پشتیبانی ۲-۳- خصوصیات یک سیستم نت ۲-۳-۱- هزينه چرخه عمر ۲-۳-۲- تمركز بر اهداف كلي سازمان ۲-۳-۳- تعيين يك خط مشي و سياست قابليت اطمينان ۲-۳-۴- مهارت بالاي كاركنان نگهداري و تعميرات ۲-۳-۵- تعيين حيطه كاري كاركنان نگهداري و تعميرات ۲-۳-۶- سطح بالاي برنامه ريزي و زمانبندی ۲-۳-۷- اولويت بندي صحيح كارها ۲-۳-۸- درك صحيح مضمون نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ۲-۳-۹- اجراي ۱۰۰ درصدي برنامهlrm; ها ۲-۳-۱۰- آماده بودن به موقع مواد و قطعات يدكي ۲-۳-۱۱- سطح خدمت یا سرویس دهی به موقع ۲-۳-۱۲-صحت كامل اطلاعات آرشيو فني ۲-۳-۱۳- سازماندهي و انجام مناسب عمليات بنيادي و اساسي نگهداري و تعميرات ۲-۳-۱۴- سطح بالاي استانداردهاي ايمني ۲-۳-۱۵- نيازسنجي آموزشي دقيق براي كاركنان نگهداري و تعميرات ۲-۳-۱۶- آناليز علل اصلي و اساسي شكست و خرابي ۲-۴- سیستم تعمیرات اضطراری ۲-۴-۱- مزایای سیستم تعمیرات اضطراری ۲-۴-۲- معایب سیستم تعمیرات اضطراری ۲-۵- سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ۲-۵-۱- خصوصیات سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ۲-۵-۲- مزایای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ۲-۵-۳- معایب سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ۲-۶- نگهداری بهره ور جامع ۲-۶-۱- هبود بازدهی تجهیزات ۲-۶-۲- مشارکت اپراتورها در نگهداری روزمره از تجهیزات ۲-۶-۳- بهبود بازدهی و کارآیی نگهداری ۲-۶-۴- تعلیم و تربیت ۲-۶-۵- طراحی و مدیریت تجهیزات با هدف نگهداری پیشگیرانه ۲-۶-۶- توالي رتبهlrm;اي در نگهداري ۲-۶-۷- عوامل مهم در رسيدن به اهداف نگهداری بهره ور جامع ۲-۷- سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ۲-۷-۱- خصوصیات سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ۲-۷-۲- مزایای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ۲-۷-۳- معایب سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ۲-۸- سیستم نگهداری و تعمیرات كنشگرایانه ۲-۹- سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق ۲-۱۰- بررسی فعالیت های انجام شده در زمینه سیستم نت ۲-۱۱- اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم نگهداری تعمیرات پیشگیرانه در سازمان ۲-۱۲- بررسی پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق ۲-۱۳- بررسی پژوهش های مشابه ۲-۱۳-۱- روش پژوهش فصل سوم : روش تحقيق ۳-۱- مقدمه ۳-۲- محدوده مورد بررسی و جامعه آماری ۳-۳- نمونه آماری و روش نمونه برداری ۳-۳-۱- حجم نمونه و روش تعیين آن ۳-۳-۲- ابزارهای اندازه گیری ۳-۳-۳- روايي (اعتبار) ۳-۳-۴- پایایی (اعتماد) ۳-۴- روش تجزیه تحلیل داده ها ۳-۴-۱- آزمون t ۳-۴-۲ndash; آزمون فريدمن (آزمون H) فصل چهارم : تجزيه و تحلیل داده ها ۴-۱- مقدمه ۴-۲- توصیف داده ها ۴-۳- تجزيه و تحليل داده ها ۴-۳-۱- تجزيه و تحليل توصيفي ۴-۳-۲- بررسي فرضیه ها تحقيق با استفاده از آمار استنباطي فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات ۵-۱- مقدمه ۵-۲- مروری بر کلیات تحقیق ۵-۳- نقد و بررسی از یافته های پژوهش ۵-۳-۱- در زمینه نقش استقبال مدیران در اجرای سیستم نت ۵-۳-۲- در زمینه نقش تکنولوژی در اجرای سیستم نت ۵-۳-۳- در زمینه نقش فرهنگ در اجرای سیستم نت ۵-۳-۴- در زمینه نقش ساختار در اجرای سیستم نت ۵-۴- محدودیت منابع منابع و مأخذ: 1- Breash, Adam WHAT CONSTITUTES WORLD-CLASS RELIABILITY AND MAINTENANCE? , IDCON,2000,www.idcon 2- Esmit, Jack Maintenance effectiveness Survevy, Marshal instetute paper1999 3- Farido, daivid pereventive Maaintenance. Marshal instetute ,1999 4- Haryid, Tony Reliability Software and Methodology ,Steve Tuner. Marshal institute,2000 5- Kivard, Tom (2000) Introducing PM Optimization . Steve Tuner, USA, 192 6- Lando, Andy (1999) Choosing Maintenance Mesurvey analysis Techniques , steve turner, USA, 397 7- Rabson, Dany (2001) Applying Total Productive Maintenance , Pekk katila, Canada, 118 8-Sasin, Jack (1999) PM Optimization Steve Tuner, USA, 87 9- Willy, Mark (2001) Choosing maintenance analysis techniques , VIC, Australia 417
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود نرم افزار دیوان ایرج میرزا بدون سانسور برای اندروید سوال backpack 4 unit 5 جزوه دکتر هاشمی گلپایگانی سایت جدید فینالیستها آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود آهنگ خالی باور کن گوگوش دانلود گزارش کار آزمایشگاه رسوب شناسی mmpi71 دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی دانلود مکانیک سیالات 1 شیمز زبان اصلی تبلت stc s703 باکتری پروتئوس دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات دانلود رایگان کتاب دلائل الخیرات آزمایش هیدرولیز اتیل استات درس تحلیل هزینه و منفعت