گزارش کار 3 : طراحی تمام جمع کننده به کمک گیت های And , OR به همراه جدول درستی یک تمام جمع کننده مداری ترکیبی است که جمع حسابی را تشکیل میدهد این مدار دارای سه ورودی و دو خروجی است متغیر x, y ورودی و z حاصل رقم نقلی کم ارزش مرحله قبل میباشد.دو خروجی لازم است زیرا حاصل جمع دو عدد دو یا سه میشود که با دوبیت قابل نمایش است s برای جمع و c برای رقم نقلی استفاده میشود