گزارش کار 4: طراحی جمع کننده تفریق کننده عمل جمع و تفریق را میتوان در یک مدار طراحی کرد اینکار با افزودن Xor در هر جمع کننده کامل صورت میگیرد .وقتی ورودی C = 0 باشد عمل جمع و وقتی C=1 باشد عمل تفریق انجام میشود هر گین Xor یک ووردی از C و یک ورودی از B دریافت میکند و حاصل را به B جمع کننده میریزد