برآورد بار تاسیسات الکتریکی ساختمان از مهمترین عوامل توزیع در طراحی شبکه های توزیع برروررد برار اتکتریکری مه مره مرورد سترر ابره شربکه طراحی شده باید پابخگوی سیازهای مه مه تا زمان توبعه بعدی ون سیز باشد استخاب بهیهه تجهیزات شبکه های توزیع سیز تلفات ، افه رتتاژ ر میزان خاموشی در شبکه را کاهش داده ر موجب بالا رفرتن اابلیره اطمیهران ر در ستیجه فهی ر ااتصادی تر شدن شبکه می گردد در ادامه ب ور خلاصه به ررسد بروررد بار ر استخاب بهیهره اجرزا مهم شبکه توزیع ستیر تراسسفورماتورها ، کابلها ر ربایل حفاظتی ر بیستم هرای اتصراز زمرین در توزیرع اسررژی اتکتریکی خواهیم پرداخت