پروژه دستگاه کارت خوان (RFID) این فایل شامل bascom code ,pdf , docx, فایل آمده و طراحی شده پروتئوس وشماتیک آن می باشد.