مکانیابی بیمارستان مکان عامل مهمی در بهره وری یا شکست بیمارستان محسوب می شود.به هنگام انتخاب محل,برنامه ریزی گسترش آتیه ی بیمارستان ضروری است ؛ بنا بر این محل باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا امکان گسترش آتیه فراهم باشد.