بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


دانلود مطالعات پایه هیدرولوژی، اقلیمی و توپوگرافی استان تهران و استان البرز

دانلود مطالعات پایه هیدرولوژی، اقلیمی و توپوگرافی استان تهران و استان البرز


دانلود مطالعات پایه هیدرولوژی، اقلیمی و توپوگرافی استان تهران و استان البرز اقليم و هواشناسي در فرايند شناخت وضعيت محيط زيست يك منطقه، اقليم و شرايط آب و هوايي به عنوان عامل تعيين كننده و همچنين محدودكننده بسياري از منابع طبيعي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين مطالعه نيز هدف اصلي از بررسي هواشناسي عمومي، شناخت نوع و دامنه تغييرات شرايط آب و هوايي در محدوده استان تهران است. بديهي است نتايج حاصل از تحليل و ارزيابي مطالعات اقليم و هواشناسي در جمع بندي و تحليل شناخت محيط زيست استان تهران قرار گيرد. براساس نتايج مطالعات هواشناسي و اقليم، امكان ارايه سيماي صحيحي از شرايط اقليمي منطقه فراهم مي گردد. براي رسيدن به اين هدف جمع آوري داده ها، كنترل كيفي اطلاعات، بازسازي كمبودها و نواقص آماري و تجزيه و تحليل هاي هواشناسي و اقليمي در مقياس زماني مناسب انجام مي گيرد. شيوه مطالعه و بررسي در تهيه اين گزارش به شرح ذيل است. ul style= text-align: justify; liجمع آوري آمار و اطلاعات و گزارشات هواشناسي موجود در منطقهliliبررسي و ارزيابي آمار و اطلاعات جمع آوري شده و تعيين حدود و اعتبار آن هاliliبررسي دقت، صحت و كيفيت داده هاي هواشناسي جمع آوري شده و تصحيح، تكميل و ترميم آن هاliliتجزيه و تحليل داده هاي هواشناسي به منظور تهيه اطلاعات پايه، كه به شرح زير صورت گرفت.lili بررسي وضعيت بارندگي سالانه، فصلي، ماهانه و تعداد روزهاي باراني براساس يك دوره شاخص آماري liliتحليل مقادير دماهاي ماهانه و سالانه به صورت نقطه اي و منطقه اي و طول متوسط روزهاي يخبندانliliتحليل پارامترهاي نم نسبي و ساعات آفتابيliliتحليل پارامتر باد liliجمع بندي محدوديت ها، تنگنا ها و پتانسيل هاي اقليمي منطقه.liul2-1- توده هاي هوايي موثر بر استان تهران توده هاي هوايي كه استان تهران را تحت تأثير قرار مي دهند، در زمستان ها مديترانه اي از سمت غرب، قطبي بري و بري شمالي از قطاع شمالي و قطبي دريايي از شمال غربي است. به طور كلي مشخصات توده ها و جريانات هوايي كه تحت تأثير ميدان هاي پرفشار و كم فشار، منطقه مطالعاتي را تحت تاثير قرار مي دهند، به صورت جريان هاي تابستانه و زمستانه و جريان هاي منطقه اي قابل بررسي مي باشند. الف ndash; جريان هاي تابستانه در فصل تابستان مركز كم فشار حرارتي به عمق فشاري 996 ميلي بار قادر است دامنه هاي اثر خود را به ايران برساند و با انجام فعل و انفعالات بين اين مركز و مراكز پرفشار كه در جنوب اقيانوس هند و شمال اقيانوس اطلس وجود دارد، مجموعه اي از جريان هاي جوي را موجب مي گردد كه فلات ايران را تحت پوشش خود قرار مي دهد. اين جريانات عبارتند از: - جريانات غربي و جنوب غربي كه منشا آن ها صحاري عربستان است و دامنه نفوذ خود را به صفحات جنوبي و مركزي ايران معطوف مي نمايند. - جريانات شمال غربي كه از اقيانوس اطلس ناشي مي شوند، در بردارنده هواي گرم بحري بوده و بارندگي هاي تابستانه را سبب مي شوند كه رطوبت آن ها به ايران نمي رسد. - جريانات اقيانوسي كه حاوي توده هاي هوايي گرم و استوايي مي باشند، بار رطوبتي خود را در باران هاي سيل آساي مانسون هاي هندوستان تخليه و از بخش جنوب شرقي وارد كشور مي گردند. - جريانات جنوب شرقي به دليل خصوصيت بري و حاره اي در ماه هاي خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر باعث ورود ميليون ها تن ذرات گرد و غبار از كوير به استان تهران مي گردند. ب- جريان هاي زمستانهدر فصول سرد سال، كل كشور تحت تاثير رانش هاي هوا از پرفشار سيبري در آسياي مركزي و پر فشار آزور از اقيانوس اطلس و همچنين توده هاي هواي برخاسته از اقيانوس هند قرار مي گيرد. مركز پرفشار سيبري با فشار هوايي معادل 1036 ميلي بار توده هاي هواي سرد و خشك را روانه قسمت هاي مختلف ايران به ويژه نواحي شمالي مي نمايد. جريان پر فشار آزور داراي توده هاي هواي گرم و مرطوب بوده و به سمت اروپا و اقيانوس هند حركت مي كنند و پس از طي مسيرهاي مختلف به ايران كشيده مي شود و اين جريان انباشته از ذخاير رطوبتي است كه عمده بارش هاي ايران را تامين مي نمايد. جريان هاي شمال غربي از اروپاي شمالي بر مي خيزد و ضمن عبور از درياي سياه و تغذيه رطوبتي به ايران مي رسند و به ريزش برف هاي سنگين كمك مي نمايند. ج- جريان هاي منطقه اي و تاثير آن ها بر وزش بادجريان هاي عمومي جو از سيستم هاي مستولي بر كره زمين ايجاد مي شوند كه اين جريانات مي توانند زمينه و بستر مناسبي براي هر جريان منطقه اي و محلي باشد. در اين ارتباط، جريان هاي منطقه اي تحت تاثير شرايط جغرافيايي و عوارض محلي به وجود مي آيند. در زمينه ميدان هاي فشار و خطوط هم مقدار ميانگين فشار در هر فصل، ضروري است چگونگي حركت و تغيير مسيرهاي حركتي خطوط هم فشار تبيين گردد. در شرايط حاكميت فصل زمستان ثابت گرديده است كه خطوط هم فشار 1022 ميلي بار از تهران عبور مي كنند. بررسي وضعيت فشار هوا در فصل بهار دربردارنده تعديل هايي در شرايط فشاري مي باشد. اين تعديل فشار در كليه نقاط ايران تجربه شده است. در فصل تابستان فشار هوا با كاهش بيشتري روبه رو مي گردد. وضعيت فشار هوا در فصل پاييز به علت تراكم هوا رو به افزايش مي رود، در اين فصل خطوط هم فشار 1016 ميلي بار در منطقه مورد مطالعه حاكميت دارند. به طور كلي مي توان بيان كرد كه جريانات منطقه اي در زمستان ايران به علت بسته شدن يك سيستم پرفشار عميق در روي كوير كه نمونه اي از سيستم پرفشار سيبري است، سرماي زمستاني را فراهم مي آورد. ارتفاعات البرز در شمال و زاگرس در غرب كشور باعث مي شود، حوزه آبريز مركزي ايران تنها در نقاطي مثل شمال، شمال غرب و مناطق جنوب غربي استان تهران از ريزش هاي جوي بسيار ..... مطالعات پایه هیدرولوژی، اقلیمی و توپوگرافی استان تهران و استان البرز شامل نقشه های مختلف GIS و نمودارها و جدول ها و پروفیل های مختلف می باشد که در قالب Word ارائه شده است. فهرست مطالب اقليم و هواشناسي.. 5 2-1- توده هاي هوايي موثر بر استان تهران.. 5 ب- جريان هاي زمستانه. 6 ج- جريان هاي منطقه اي و تاثير آن ها بر وزش باد. 6 2-2- شبكه ايستگاه هاي هواشناسي.. 7 2-3- بارندگي.. 11 بارندگي سالانه. 11 جدول 3- طبقه بندي رژيم اقليمي بر اساس ضريب تغييرات.. 12 2-4- دما 16 2-4-1- روزهاي يخبندان.. 23 2-5- رطوبت هوا 24 2-6- پوشش ابري و ساعات آفتابي.. 28 2-7- تبخير. 29 2-8- باد. 32 بررسي باد در شبكه ايستگاه هاي بادسنجي.. 32 الف) ايستگاه اقدسيه. 32 ب) ايستگاه فيروزكوه 32 ج) ايستگاه آبعلي.. 33 د) ايستگاه ژئوفيزيك... 33 ه) ايستگاه دوشان تپه. 33 و) ايستگاه مهرآباد. 34 ز) ايستگاه كرج. 34 ح) ايستگاه فرودگاه امام. 34 جدول 11- جهت بادهاي غالب در ايستگاه هاي منطقه در دوره آماري موجود. 37 جدول 13- درصد باد آرام در ايستگاه هاي منطقه در دوره آماري موجود. 39 2-9- تحليل و جمع بندي وضعيت اقليمي استان تهران و البرز 48 3- هيدرولوژي.. 49 3-1- منابع آب هاي سطحي.. 50 3-1-1- رودخانه ها 50 3-1-2- شبكه آب سنجي.. 50 3-1-3- برآورد آبدهي سالانه. 52 3-1-4- برآورد ميزان دبي با دوره بازگشت هاي مختلف... 52 3-1-4-1- بررسي سيلاب.. 53 3-2- كيفيت منابع آب.. 54 3-2-1- آب هاي زيرزميني.. 54 3-2-1-1- بهره برداري و ميزان مصارف آب زيرزميني.. 55 3-2-1-2- بهره برداري و ميزان مصرف آب هاي سطحي به تفكيك دشت ها و نوع مصرف.. 56 3-2-2- كيفيت آب هاي زيرزميني.. 57 3-3- تحليل و جمع بندي وضعيت هيدرولوژيكي.. 58 4- فيزيوگرافي.. 59 4-1-1- ويژگي هاي واحدهاي هيدرولوژيك... 60 مساحت و محيط.. 60 4-2- شبكه هيدروگرافي استان تهران و استان البرز 62 4-2-1- شيب واحدهاي هيدرولوژيك... 62 4-2-2- زمان تمركز حوزه 63 5- توپوگرافي.. 64 5-1- شيب... 64 5-2- جهت جغرافيايي.. 65 5-3- ارتفاع از سطح دريا 69 پروفیل ها 78
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 1 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 4

علوم پایه » محیط زیست
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#


نمونه سوال انگلیش تایم 1 آهنگ بی کلام باور کن گوگوش گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه رنگدانه آهن (آبی پروس) گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl گزارش کار تهیه Cucl آموزش کار با استریونت دانلود فایل صوتی ریلکسیشن جاکوبسن تحقیقات درمورد خیام درباره ی زندگی یک فرد موفق تحقیق کنید و راز موفقیت اورا در کلاس برای دوستانتان بیان کنید http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs دانلود آهنگ بی کلام تو بارون که رفتی سیاوش قمیشی نظریه های یادگیری دکتر سیف pdf http://vampir3.blogsky.com/1386/Subscribe.bs چگونه می توانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان شویم عکس زناشویی زن و مرد آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی آهنگ بی کلام ثانیه ها امین بانی دانلود رایگان نرم افزار فتو گراو 3 دانلود کاملا رایگان مرجان جادو ترومپوش و کولاک+مقاله نت فارسی ارگ إهنگ غریبه آشنا خریدنرم افزارفوتوگراو3 دانلود نقشه زمین شناسی شکران دانلوداهنگ امان الناره جانم الناره مسیر میکروفن هواوی y600 ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺎﻧﺎ ﺣﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺒﺴﻢ دانلود آلبوم خالک طلا علی تاجمیری چگونه میتوانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم دانلود پاسخ کتاب تجهیزات وبستر متن داخل نامه عروسی چگونه میتوانیم باعث نوآوری و شکوفایی کشورمان باشیم حل مسائل صنعتی 1 عثمانی دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی کتاب تحلیل غیر ارتجاعی دکتر اصفهانی دانلود کتاب از ملک تا ملکوت ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﯿﻤﮕﻪ ﮐﺎﻣﺮﺍ نمونه سوالات انگلیش تایم 1 دانلود ماموگرام برایHUAWEI دانلود ماموگرام برایHUAWEI دانلود رایگان حل المسائل حسابداری صنعتی 1 عثمانی