متالورژی پودر آلومینیوم این مقاله ی 79 صفحه ای در قالب فایل PDF می باشد.