دانلود کتاب آموزشی آشنایی با پسیل پسته و روشهای کنترل و مبارزه با آن فهرست مطالب کتاب ulliمقدمهliliشکل شناسی پسیل پستهliliمراحل زندگی آفتliliنحوه خسارت آفتliliدشمنان طبیعی پسیل پستهliliروشهای کنترل و مبارزه با آفاتliliمنابعliul