پایان نامه مجموعه تفریحی فرهنگی ارومیه بخش اول شناخت صفحه فصل اول : مقدمه - 3-1 فصل دوم : مطالعات جغرافيايي ، اقليمي و طبيعي 18-1 فصل سوم : مطالعات تاريخي ، اجتماعي و فرهنگي - 50-19 فصل چهارم : مباني نظري طراحي 61-51 فصل پنجم : بررسي نمونه هاي مشابه - 82-62 بخش دوم نقشه ها نقشه ها 83 به بعد