دانلود دستورالعمل نـظام پيشنهادات olli هدف:liolايجاد يك سيستم مناسب مشاركت در سازمان كه باعث موفقيت و تحصيل اهداف سازماني شود. ulliتشويق بر مشاركت تمام پرسنل براي بهبود كل سازمانliliتشويق پرسنل در استفاده از استعدادها، خلاقيت و ابتكار.liliايجاد يك راهبري بر بهبود فرآيندها.liliگسترش و توسعه ايده ها و نظرات سازندهliliبهبود ارتباطات بين بخشها و واحدهاي سازمانيliul