دانلود دستورالعمل خطا ناپذير سازی olli هدف:liolايجاد مكانيزمي ساده جهت پياده سازي اصول خطاناپذيرسازي در جهت توليد محصولات بدون عيب و در نتيجه بهبود در فعاليتها و فرآيندها olli محدوده اعتبار :liol